สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

                 ด้วย  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยคณะกรรมการและคณะทำงาน  รางวัล ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 ได้พิจารณาประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ของ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะกรรมการฯ มีความเห็นพ้องกันว่า "สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนโดยมิได้มีเพียงสินค้าและบริการที่ดีเท่านั้น แต่มีการบริหารจัดการที่ดีผ่านผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาให้ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน"  พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลฯ จาก พลอากาศเอก ชลิต      พุกผาสุข องคมนตรี  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …