คลินิกเทคนิคการแพทย์ (WU MeT)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร
หัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์ (WU MeT)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2618,0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72618 , 72602-4
E - mailkwiyada@wu.ac.th
นางสาวอุไรวรรณ บัวผัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2593,0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72593 , 72603-4
E - mailuraiwan.bu@wu.ac.th