ผู้บริหารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2607, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72607, 72602-4
E - mailvoravuth.so@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล
รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญการสร้างเม็ดเลือด, ภาวะโลหิตจาง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2622, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72622, 72602-4
E - mailsorawan@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล
รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญPulmonary rehabilitation, Physical activity and exercise for health, Exercise and behavior modification for obesity and metabolic disease
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2642, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72642, 72602-4
E - mailpanoma@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุรดีนา จารง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญอณูชีววิทยาของการเกิดมะเร็ง/วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2624, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72624, 72602-4
E - mailnurdina.ch@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดในเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2640, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72640, 72602-4
E - mailparinya.vo@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ
ผู้อำนวยการโครงการพิเศษฯ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ
ความเชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2629, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72629, 72602-4
E - mailsuriyan.su@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร
หัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญภูมิคุ้มกันวิทยา, โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2618, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72618, 72602-4
E - mailkwiyada@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก
หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญBiomechanics, Lumbar osteoporosis, Computational simulation,
and Finite element analysis
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2699, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72699, 72602-4
E - mailchadapa.bn@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาภา จันทร์ดี
หัวหน้าสถานวิจัย
ความเชี่ยวชาญDevelopmental defect, Balance, Obesity, and Spine structure in children
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2608, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72608, 72602-4
E - mailcnichaph@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ความเชี่ยวชาญCell and molecular biology of Infectious diseases in human, Innate immune response, Host-pathogen interaction, Parasitic infection, Malaria, Acanthamoeba
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2687, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72687, 72602-4
E - mailrachasak.bo@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ความเชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด, อณูชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2630, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72630, 72602-4
E - mailsirirat.sr@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2623, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72623, 72602-4
E - mailbphuangt@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นิลมาท
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ความเชี่ยวชาญphysical therapy management in various knee conditions; knee OA, TKA, ACLR
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2635, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72635, 72602-4
E - mailpatcharin.ni@wu.ac.th