ผู้บริหารสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2605, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72605, 72602-4
E - mailrjitbanj@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญมาลาเรียในหนูทดลอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2607, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72607, 72602-4
E - mailvoravuth.so@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2637, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72637, 72602-4
E - mailnitita.do@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญAnemia, miRNA, Erythropoiesis
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2622, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72622, 72602-4
E - mailsorawan@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดในเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2644, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72644, 72602-4
E - mailwannisa.ku@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร
หัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญภูมิคุ้มกันวิทยา, โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2618, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72618, 72602-4
E - mailkwiyada@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ
ผู้อำนวยการโครงการพิเศษฯ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ
ความเชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2629, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72629, 72602-4
E - mailkusuriyan.su@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2614, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72614, 72602-4
E - mailpraphatson.kl@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
หัวหน้าสถานวิจัย
ความเชี่ยวชาญMedical microbiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2619, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72619, 72602-4
E - mailsueptrakool.wi@wu.ac.th