ผู้บริหารสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2605, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72605, 72602-4
E - mailrjitbanj@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญมาลาเรียในหนูทดลอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2607, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72607, 72602-4
E - mailvoravuth.so@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2637, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72637, 72602-4
E - mailnitita.do@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุรดีนา จารง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญอณูชีววิทยาของการเกิดมะเร็ง/วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2624, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72624, 72602-4
E - mailnurdina.ch@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดในเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2640, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72640, 72602-4
E - mailparinya.vo@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ
ผู้อำนวยการโครงการพิเศษฯ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ
ความเชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2629, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72629, 72602-4
E - mailsuriyan.su@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร
หัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญภูมิคุ้มกันวิทยา, โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2618, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72618, 72602-4
E - mailkwiyada@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก
หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญBiomechanics, Lumbar osteoporosis, Computational simulation,
and Finite element analysis
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2699, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72699, 72602-4
E - mailchadapa.bn@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
หัวหน้าสถานวิจัย
ความเชี่ยวชาญMedical microbiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2619, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72619, 72602-4
E - mailsueptrakool.wi@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการต่างประเทศ
ความเชี่ยวชาญCell and molecular biology of Infectious diseases in human, Innate immune response, Host-pathogen interaction, Parasitic infection, Malaria, Acanthamoeba
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2687, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72687, 72602-4
E - mailrachasak.bo@wu.ac.th