ผู้สนใจเข้าศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ)
TCAS 2564 รอบที่ 2 โควตา และ รอบรับตรงนานาชาติ (รับจำนวนรอบละ 30 คน)
👉แผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ตั้งแต่ 5 ภาคการศึกษาขึ้นไป: 3.00
เปิดรับสมัครรอบ TCAS 2 ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 29 เมษายน 2564 และรอบรับตรงนานาชาติระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 28 เมษายน 2564
▶️แบบที่ 1 (นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป) GPAX + Portfolio
▶️แบบที่ 2  (นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ) Transcript + Portfolio
▶️แบบที่ 2 O-NET + GAT/PAT
O-NET พิจารณาคะแนนดังนี้
– วิชา 01 : ภาษาไทย คิด 10 %
– วิชา 02 : สังคมศึกษา คิด 10 %
– วิชา 03 : ภาษาอังกฤษ คิด 25 %
– วิชา 04 : คณิตศาสตร์ คิด 25 %
– วิชา 05 : วิทยาศาสตร์ คิด 30 %
GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้
– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป คิด 25 %
– วิชา PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ คิด 30 %
– วิชา PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คิด 45 %
สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม FB : SAH MT-Inter
📢📢รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด
TCAS 2564 รอบที่ 2 โควตา (รับจำนวน 60 คน)
👉แผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ตั้งแต่ 5 ภาคการศึกษาขึ้นไป: 3.00
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 29 เมษายน 2564
▶️แบบที่ 1 GPAX + Portfolio
▶️แบบที่ 2 O-NET + GAT/PAT
O-NET พิจารณาคะแนนดังนี้
– วิชา 01 : ภาษาไทย คิด 10 %
– วิชา 02 : สังคมศึกษา คิด 10 %
– วิชา 03 : ภาษาอังกฤษ คิด 25 %
– วิชา 04 : คณิตศาสตร์ คิด 25 %
– วิชา 05 : วิทยาศาสตร์ คิด 30 %
GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้
– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป คิด 25 %
– วิชา PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ คิด 30 %
– วิชา PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คิด 45 %
สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม FB : กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 📢รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 64 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ รับจำนวน 60 คน
✅แผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ตั้งแต่ 5 ภาคการศึกษาขึ้นไป 3.00
✅แบบที่ 1 GPAX + Portfolio รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “เทคนิคการแพทย์ที่ฉันรู้จักและเป้าหมายหลังจากเรียนจบเทคนิคการแพทย์”
– ใบรับรองแพทย์ของรัฐหรือเอกชนที่รับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพหรือมีปัญหาด้านสุขภาพจิตจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่ปรากฎอาการแสดงของโรคต้องห้าม ดังนี้
   1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
   2) วัณโรคในระยะอันตราย
   3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
   4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
   5) โรคอื่นๆซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
   6) ไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับสภาวะตาบอดสี
– สอบสัมภาษณ์
✅แบบที่ 2 O-NET + GAT/PAT ✔️ผลการสอบ O-NET พิจารณาคะแนนดังนี้
– วิชา 01 : ภาษาไทย คิด 10 %
– วิชา 02 : สังคมศึกษา คิด 10 %
– วิชา 03 : ภาษาอังกฤษ คิด 25 %
– วิชา 04 : คณิตศาสตร์ คิด 25 %
– วิชา 05 : วิทยาศาสตร์ คิด 30 %
และ ✔️ผลการสอบ GAT-PAT พิจารณาคะแนนดังนี้
– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป คิด 25 %
– วิชา PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ คิด 30 %
– วิชา PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คิด 45 %
👉เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 29 เมษายน 2564 👉สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th/ 👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : Medtech Walailak
If you are looking for the new program for your professional career
If you are looking for the more powerful special courses for new levels in the future
We are here!!!!
“Medical Technology International Program” School of Allied Health Sciences, Walailak University
– Standard profession
– Special skills (precision medicine, research, and entrepreneurship)
– International internship with research
– International short-term field trip
– 10,000 THB scholarship
– More and more