หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ

Program:

        Thai: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรนานาชาติ

        Eng: Bachelor of Science Program in Medical Technology  (International Program) 

Degree:

       Thai: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรนานาชาติ

       Eng: Bachelor of Science (Medical Technology) International Program 

Philosophy:

       Vision of Walailak University

        To be an institution of good governance, a source of knowledge for critical problems facing the nation, to unfailingly address community needs and to strive for international recognition for excellence.

The University has 4 major commitments as follows:

 • To provide high level training for students, based on world standards, consistent with the socio-economic development of the South of Thailand and Thailand as a whole.
 • To conduct research in order to develop new knowledge that can be of benefit to national progress and to help enhance international competitiveness of Thailand.
 • To provide and share expertise and technical services to organizations, both private and government sectors, including research and training and technological transfers in areas that help develop the region and country.
 • To act as a center for the conservation and restoration of art and culture.

       Walailak University aims to discover, seek, maintain and disseminate knowledge and academic excellence for the progress of society. At the heart of its obligation is to develop individuals who are both professionally competent and morally upright.

Vision of Medical Technology International Program

       School of Allied Health Sciences will be Internationally recognized for excellence. The School of Allied Health Sciences has commitments as follows:

       The graduates are knowledgeable, highly skilled, have morality, ethics and adhere to professional standards. They are responsible for themselves and society and have a positive attitude towards their profession. In their performance of medical technical, they will work effectively as a team with multidisciplinary and multicultural practices. Students have collective knowledge and study from real-world experience, along with theoretical and practical learning, to enable them to think, analyze and to acquire additional knowledge on their own in the long run. This will be the cornerstone of true lifelong learning.

Desirable Characteristics of the Course:

       Medical Technology International Program, School of Allied Health Sciences, Walailak University provides a creative learning environment and a wide range of international programs and outlook. With our hands-on and practical curricula, you will be equipped with an international mindset and professional skills for the globalized job market.

For the graduate attribute, the students will be set as shown below.

 • Have morals, professional ethics, social responsibility and a good attitude for Medical Technology
 • Have knowledge and skills in Medical Technology
 • Be able to choose the appropriate tools and technologies for proper laboratory and healthcare operations
 • Behave friendly and be able to work as a team member and leader. Be able to work in a multidisciplinary team and community
 • Ne able to use informative technology to support and develop medical techniques
 • Be able to effectively communicate and transfer knowledge to medical persons, patients, and general public about laboratory work related to health conditions
 • Manage an appropriate Medical Technology laboratory according to national and international professional standards
 • Have intellectual skills in systemic thinking, analysis, and creativity as well as self-learning
 • Be able to apply theoretical knowledge and perform duties with outstanding quality in Medical Technology diagnosis, screening, precision medicine, monitoring for treatment, disease prevention, health assessment, and community health promotion
 • Champion the concept of Medical Technology entrepreneurship
 • Be able to assess, analyze, and solve problems using research thinking and develop innovation in a life-long learning
 • Be up to date in the academic and scientific community’s professional techniques, medicine, research, and further education

Career path:

 • General and special Medical Technologist in both national and international government and public hospitals or clinics
 • Academic staff and researcher in both national and international government and public Universities or Research institutes
 • National and international government and public entrepreneur, business, sale representative, and specialist

Study Path

Graduate student from B.Sc. (Medical Technology) International Program will be able to further study in M.Sc. and Ph.D. For the subjects that will be able to apply, they have been listed below in both national and international Universities or Research institutes.

 • Medical Technology
 • Biochemistry
 • Toxicology and forensic medicine
 • Microbiology
 • Parasitology
 • Molecular Biology and Genetics
 • other related subjects

Fees

57,400 Baht/Semester

Program structure

 • General education course 40 credits
 • Specific education course
 • Basic sciences 42 credits
 • MT profession courses 82 credits
 • MT profession special skill courses 9 credits
 • Free elective course

      Total 181 credits

         
       
       

สมัครเรียนกับเรา Click