สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุรดีนา จารง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญอณูชีววิทยาของการเกิดมะเร็ง/วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2624, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72624, 72602-4
E - mailnurdina.ch@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น
ความเชี่ยวชาญธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ พันธุศาสตร์ประชากร การศึกษาความสัมพันธ์ของการกลายพันธุ์และความหลากหลายทางพันธุกรรมในโรคต่าง ๆ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2671, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72671, 72602-4
E - mailmanit.nu@wu.ac.th
Prof.Dr.Hideyuki Majima
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2696, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72696, 72602-4
E - mailhideyuki.ma@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
ความเชี่ยวชาญเคมีคลินิก อนุมูลอิสระทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ระบบประสาทสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2605, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72605, 72602-4
E - mailrjitbanj@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี จีนด้วง
ความเชี่ยวชาญเคมีคลินิก ฮณูพันธุศาสตร์ของเมแทบอลิซึมของไขมัน พืชสมุนไพรต่อการลดภาวะไขมันในเลือดสูง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2678, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72678, 72602-4
E - mailnutjaree.je@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
ความเชี่ยวชาญแบคทีเรียวิทยา/การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2627, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72627, 72602-4
E - maillmonthon@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย
ความเชี่ยวชาญMalaria epidermiology, Routine to Research in Medical Technology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2689, 0-7567-22602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72689, 72602-4
E - mailmanas.ko@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ พญ.วีระนุช นิสภาธร
ความเชี่ยวชาญเวชศาสตร์เขตร้อน, คลินิกปรสิตวิทยาทางการแพทย์, การวิจัยโดยใช้น้ำ, ความท้าทายในการวินิจฉัย, พืชสมุนไพรต่อโรคติดเชื้อ, และสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2673, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72673, 72602-4
E - mailveeranoot.ni@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จุ้งลก
ความเชี่ยวชาญเคมีคลินิก, ชีววิทยามะเร็ง, ฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารจากธรรมชาติและสารที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2681, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72681, 72602-4
E - mailcwarang@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
ความเชี่ยวชาญ- อณูพันธุศาสตร์และชีววิทยาของเชื้อมาลารเรียในหนูทดลอง - การค้นหายาต้านมาลารเรียจากพืชสมุนไพร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2607, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72607, 72602-4
E - mailvoravuth.so@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร
ความเชี่ยวชาญภูมิคุ้มกันวิทยา, โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2618, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72618, 72602-4
E - mailkwiyada@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย
ความเชี่ยวชาญชีวเคมีทางการแพทย์, เคมีคลินิก, มะเร็งระดับโมเลกุล
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2628, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72628, 72602-4
E - mailkwuntida.ut@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อัปษร สัตยาคม
ความเชี่ยวชาญNatural products related Complementary and Alternative Medicine
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2680, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72680, 72602-4
E - mailapsorn.sa@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ชาตาธิคุณ
ความเชี่ยวชาญชีวเคมีทางการแพทย์, ชีวโมเลกุล, เคมีคลินิก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2683, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72683, 72602-4
E - mailmoragot.ch@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพิชญ์ กองพล
ความเชี่ยวชาญ- กลไกและการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด - ชีววิทยาของหลอดเลือดและการประยุกต์ใช้ - การต่อต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระ - การศึกษาเซลล์ต้นกำเนิด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6651, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76651, 72602-4
E - mailkantapich.ko@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี
ความเชี่ยวชาญจุุลชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2688, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72688, 72602-4
E - mailjirarat.so@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2623, 0-7567-2602
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72623, 72602-4
E - mailbphuangt@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลาตี ตาเยะ
ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญโลหิตวิทยา, ชีววิทยาของมะเร็ง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2670, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72670, 72602-4
E - mailtmalatee@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
ความเชี่ยวชาญวิทยาภูมิคุ้มกัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2687, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72687, 72602-4
E - mailpoonsit.hi@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2619, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72619, 72602-4
E - mailsueptrakool.wi@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน
ความเชี่ยวชาญปรสิตวิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2674, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72674, 72602-4
E - mailpenchom.ja@wu.ac.th
ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล
ความเชี่ยวชาญการสร้างเม็ดเลือด, ภาวะโลหิตจาง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2622, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72622, 72602-4
E - mailsorawan@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ
ความเชี่ยวชาญสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต้านการเกิดลิ่มเลือดง่าย ระบบการแข็งตัวของเลือด โรคทางโลหิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2629, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72629, 72602-4
E - mailsuriyan.su@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา รมยะสมิต
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2693, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72693, 2602-4
E - mailchonticha.ro@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง
ความเชี่ยวชาญGold nanoparticle, Biosensor, R2R
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2676, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72676, 72602-4
E - mailnantawan.wa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก
ความเชี่ยวชาญโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน, ปรสิตวิทยา, จุลชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2687, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72687, 72602-4
E - mailrachasak.bo@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ภูมี
ความเชี่ยวชาญอณูชีววิทยาในโรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง โดยเฉพาะโรคที่มีสาเหตุจากปรสิตวิทยา (ลิชมาเนียและทริฟพาโนโซม) ไวรัส (ชิคุนกันยา เดงกี และซิกา) และโรคที่นำจากสัตว์สู่คน -ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อโรคและพาหะนำโรค
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6654, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76654, 72602-4
E - mailatchara.ph@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ เซ่งโห้ย
ความเชี่ยวชาญภูมิคุ้มกันวิทยา, ชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2632, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72632, 72602-4
E - mailwilaiwan.se@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มาลา
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยาทางการแพทย์, ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลและความหลากหลายระดับยีนของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2672, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72672, 72602-4
E - mailwanida.ma@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว
ความเชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด, อณูชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2630, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72630, 72602-4
E - mailsirirat.sr@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา คุระเอียด
ความเชี่ยวชาญสรีรวิทยาด้านการเรียนรู้และความจำ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2631, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72631, 72602-4
E - mailsaruda.ku@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิศรา ประจงไสย
ความเชี่ยวชาญFlow cytometry/ วิทยาภูมิคุ้มกัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2695, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72695, 72602-4
E - mail issara.pa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทีลักษณ์ กุลเทศ
ความเชี่ยวชาญวิิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ภูมิคุ้มกันวิทยาระดับโมเลกุล ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2626, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72626, 72602-4
E - mailnateelak.ko@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ผลาชุม
ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีชีวภาพ, การวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร, โลหิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2690, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72690, 72602-4
E - mailwilawan.pl@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชพิสิฐ จันทร์มล
ความเชี่ยวชาญปรสิตวิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2659, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72659, 72602-4
E - mailwetpisit.ch@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาภรณ์ ขวัญแก้ว
ความเชี่ยวชาญชีวเคมี, ชีววิทยาโมเลกุล
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2691, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72691, 72602-4
E - mailpattamaporn.kw@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขสันต์ ช่างเหล็ก
ความเชี่ยวชาญเคมีคลินิก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2685, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72685, 72602-4
E - mailsuksun.ch@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตร
ความเชี่ยวชาญอณูจุลชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6656, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76656, 72602-4
E - mailsirijan.sa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชพิชา อินต๊ะขัน
ความเชี่ยวชาญปรสิตวิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2625, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72625, 72602-4
E - mail nuchpicha.in@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์
ความเชี่ยวชาญ- พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล - พันธุศาสตร์มะเร็ง - พันธุศาสตร์ด้านกระบวนการเหนือพันธุกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6652, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76652, 72602-4
E - mailyanisa.rt@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ
ความเชี่ยวชาญโลหิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2675, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72675, 72602-4
E - mailduangjai.ph@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อามานร์ เทศอาเส็น
ความเชี่ยวชาญเคมีคลินิก, ชีววิทยามะเร็ง, ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารจากธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2677, 2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72677, 72602-4
E - mailaman.te@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.กุลวดี หนูหนอง
ความเชี่ยวชาญ

การป้องกันโรคความเสื่อมของระบบประสาทจากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, ไบโอเซ็นเซอร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2694, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72694, 72602-4
E - mailkunwadee.no@wu.ac.th
อาจารย์กรหยก คำดี
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญชีวเคมีทางการแพทย์และอณูชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72602-4
E - mailkornyok.ka@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล
ความเชี่ยวชาญภูมิคุ้มกันวิทยา ไวรัสวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2682, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72682, 72602-4
E - mailjjirapor@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา รัตนวรรณ
ความเชี่ยวชาญHemostasis, ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบวนการละลายลิ่มเลือดในโรคหลอดเลือดหัวใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2679, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72679, 72602-4
E - mailchutima.rt@wu.ac.th
อาจารย์วฤนดา พรหมโชติ
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2686, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72686, 72602-4
E - mailwarinda.pr@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.อุดม เหลาอ่อน
ความเชี่ยวชาญ- อณูชีววิทยาและเมตาบอลิซึมในเซลล์มะเร็ง - เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด
- สมุนไพรทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2620, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72620, 72602-4
E - mailudom.la@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ธิตินัทธ์ ด้วงชาน
ความเชี่ยวชาญ- ชีววิทยาของสเต็มเซลล์
- วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2684, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72684, 72602-4
E - mailthitinat.du@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ทิวาพร นวลแก้ว
ความเชี่ยวชาญ- ธาลัสซีเมีย, เบต้า-ธาลัสซีเมีย - ยีนบำบัดเพื่อการรักษาธาลัสซีเมีย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6658, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76659, 72602-4
E - mailtiwaporn.nu@wu.ac.th
อาจารย์อิมรัน สะมะแอ
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2606, 07567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72606, 72602-4
E - mailimran.sa@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปรีดา โพธิ์ถาวร
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2646, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72646, 72602-4
E - mailpreeda.ph@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ชุติมา จั่นสกุล
ความเชี่ยวชาญเคมีคลินิก, ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารจากธรรมชาติและสารที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6664, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76664, 72602-4
E - mailchutima.js@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ณิชาพร วงศ์สิโรจน์กุล
ความเชี่ยวชาญ- ชีวเคมีทางการแพทย์ - เยื่อหุ้มเซลล์ - วัสดุนาโนชีวภาพ - ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6665, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76665, 72602-4
E - mailnichaporn.wo@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.กฤษฎา พฤกษผล
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6653, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76653, 72602-4
E - mailkritsada.pru@wu.ac.th