อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

เป็นเลิศทางวิชาการ เก่งด้านปฏิบัติ ซื่อสัตย์มีวินัย ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ

เอกลักษณ์

วิชาชีพโดดเด่น  มุ่งเน้นวิจัย รับใช้สังคม