สาส์นจากคณบดี

          สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้วิสัยทัศน์“สหเวชศาสตร์เป็นเลิศสู่สากล” มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี2 หลักสูตร โดยในปีพ.ศ. 2541 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการ แพทย์) และในปี พ.ศ. 2548 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) ซึ่งทั้งสองหลักสูตรนับเป็นหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาในภาคใต้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาวะและสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนอย่างใกล้ชิดและครบวงจร สำนักวิชาฯ มีการพัฒนาการเรียนการสอนและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีการศึกษา 2560 สำนักวิชามีการเปิดหลักสูตรเทคนิคการแพทย์วิชาการ ก้าวหน้า เรียน 5 ปีได้ 2 ปริญญา คือ 4 ปีแรกได้ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์และสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้และทำวิจัยต่ออีก 1 ปีจะได้ปริญญาโทสาขาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนและผู้สำเร็จการศึกษายังสามารถต่อยอดการเรียนต่อในระดับปริญญาเอกได้เร็วยิ่งขึ้น และในปีการศึกษา 2561 สำนักวิชาจะมีการเปิดหลักสูตรเทคนิคการแพทย์แบบทวิภาษา (Bilingual program) โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตทางด้านภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นการรองรับนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ นอกจากนี้สำนักวิชาสหเวชศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหลักสูตรนานาชาติสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักวิชา มหาวิทยาลัยในการก้าวไปสู่ความเป็นสากล

      ในปี2560 นี้สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการเติบโตในทุกมิติทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง เป็นที่ยอมรับของสังคมมีผลงานวิจัยนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ประเทศ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติงานวิจัยจะมุ่งเน้นการพัฒนาการถ่ายทอดแลtต่อยอดองค์ความรู้สู่การผลิตนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ สู่ชุมชน วิสาหกิจ ผู้ประกอบการผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าและมีผลงานเป็นประจักษ์ได้รับรางวัลทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติและมีแนวทางการพัฒนางานวิจัยผ่านแนวทางการจัดตั้งสถานวิจัย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ โดยการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนองค์กรและสถาบันทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งเพื่อการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพสูงและต่อยอดนำไปสู่การ ใช้ได้จริง นอกจากนี้สำนักวิชาฯ ยังมีการให้บริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน ท้องถิ่น ในลักษณะการสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารจัดการของบุคลากรของสำนักวิชาฯ ได้แก่ คลินิกกายภาพบำบัด และคลินิคเทคนิคการแพทย์ และในลักษณะที่ไม่เน้นการหารายได้แต่เป็นการทำงานร่วมกับชุมชนและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขขึ้นในชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย

      ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สำนักวิชาผลิตบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้ว กว่า 2,000 คน กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และปีนี้นับเป็นอีกปีหนึ่งที่สำนักวิชามีบัณฑิตครบทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหมดนี้เป็นความภาคภูมิใจของสำนักวิชาฯซึ่งสำเร็จได้โดยความร่วมมือ ร่วมใจอย่างแข็งขัน ของบุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย ที่ทำงานร่วมกันอย่างมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและได้รับการยอมรับในระดับ world class