วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : สหเวชศาสตร์เป็นเลิศสู่สากล 

หมายถึง เป็นองค์กรที่ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงมุ่งสร้าง และแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ตอบสนองและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพของชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล

 

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจของการพัฒนาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์

1. ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองชุมชน สังคม โดยเน้นใช้การวิจัยเป็นฐาน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
4. ส่งเสริม สนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง