นักศึกษาปัจจุบัน

1. เกณฑ์การพิจารณาขอย้ายเข้าหลักสูตร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์