หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด​

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Physical Therapy

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบำบัด

Bachelor of Science Program in Physical Therapy

 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Physical Therapy)

 

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญสูง เพื่อสามารถปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัดในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาวะของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดที่สามารถวิเคราะห์ วิจัย นำความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อผลิตงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ในการดูแลสุขภาพของชุมชน ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพกายภาพบำบัด

2 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัดในการตรวจประเมิน วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาทางกายภาพบำบัดอย่างถูกต้อง และวางแผนการรักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

3 สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

4 มีทักษะในการสื่อสาร สามารถเป็นผู้นำ ผู้ตาม หรือผู้ประสานงาน และทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นๆได้เหมาะสมตามสถานการณ์

5 สามารถพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยการศึกษา ค้นคว้า ใช้กระบวนการวิจัยและเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย นำความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือสร้างงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานอยู่เสมอ

 

แนวทางประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านการสอบความรู้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเรียบร้อยแล้ว จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะนักกายภาพบำบัดทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย สโมสรกีฬา สถานเสริมความงามและสปา หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น เปิดคลินิกส่วนตัว รวมทั้งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาต่อเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัยและอาจารย์ได้

 

แนวทางการศึกษาต่อ

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางกายภาพบำบัด รวมทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศในหลายสาขา อาทิ กายภาพบำบัด กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา สรีรวิทยาการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นต้น

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 27,400.- บาท ต่อภาคการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 328,800.- บาท

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

182

หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)

40

หน่วยกิต
  1.1) กลุ่มวิชาภาษา

16

หน่วยกิต
    1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย

4

หน่วยกิต
    1.1.2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

12

หน่วยกิต
  1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

12

หน่วยกิต
  1.3) กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ

2

หน่วยกิต
  1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4

หน่วยกิต
  1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education)

134

หน่วยกิต
  2.1)กลุ่มวิชาพื้นฐาน

30

หน่วยกิต
  2.2)กลุ่มวิชาเอก

88

หน่วยกิต
  2.3)กลุ่มวิชาฝึกงานวิชาชีพ

16

หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)

8

หน่วยกิต

สมัครเรียนกับเรา Click