หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Biomedical Sciences

 

ชื่อปริญญา : 

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) 

                 ชื่อย่อ       ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม     Doctor of Philosophy (Biomedical Sciences)

                      ชื่อย่อ     Ph.D. (Biomedical Sciences)

 

สถานภาพของหลักสูตร Date on which the programme specification was written or revised

วันที่อนุมัติหลักสูตร

สภามหาวิทยลัยอนุมัติ สกอ.รับทราบหลักสูตร
11 มีนาคม 2560

16 สิงหาคม 2561

 

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

ภายใต้กรอบแนวคิด “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ” (Academic Excellence with Professional Skills)

 

          เก่งวิชาการ (Academic Excellence) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใชกรอบมาตรฐานวิชาชีพ

ระดับอุดมศึกษา The United Kingdom Professional Standards Frameworks (UKPSF) เพื่อให้บัณฑิต

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์

          เชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Professional Skills) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติ การฝึก

ภาคสนาม และบูรณาการการเรียนกับการทํางาน (Work-integrated Learning: WIL) เพื่อให้บัณฑิตสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเชี่ยวชาญ

 

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มุ่งพัฒนานักวิชาการที่มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการใช้กระบวนการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และบรูณาการกับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นผู้มีความรู้อย่างถ่องแท้ ลึกซึ้งด้านวิชาการในสาขาชีวเวชศาสตร์ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
  2. เป็นผู้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างถ่องแท้และเป็นระบบ สามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงทางวิชาการในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. สามารถสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนางานวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
  4. สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล
  5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนักวิชาการ วิชาชีพวิจัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม แสดงบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

มีคุณสมบัติเป็นไป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560   ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  ดังลิงก์ http://bit.ly/2G2FPfV 

 

วิธีการคัดเลือกนักศึกษา

  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบข้อเขียนทางวิชาการ (เฉพาะกรณี)

แนวทางประกอบอาชีพ

1)  การศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

2) อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

3)ผู้บริหารหรือหัวหน้างานห้องปฏิบัติการชันสูตรขั้นสูงในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

4) ผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีและน้ำยาตรวจวิเคราะห์

5) การประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษา 45,000 บาท

 

โครงสร้างหลักสูตร   

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต โดยมี 2 แผนการเรียนดังนี้

ก. แบบ 1.1     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   60 หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

ข. แบบ 1.2     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร     90 หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์ 90 หน่วยกิต

ค. แบบ 2.1      จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร         60  หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ                                          10  หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก                                           5   หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์                                       45  หน่วยกิต

ง. แบบ 2.2      จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร         90  หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ                                          10  หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก                                           20  หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์                                       60  หน่วยกิต

 

Courses

– Cell and Molecular Biology

– Biostatistics in Biomedical Sciences

– Research Methodology in Biomedical Sciences

– Biomedical Sciences Seminar I

– Biomedical Sciences Seminar II

– Academic Writing     

– Thesis Proposal Preparation

– Biomedical Sciences , etc.

 

Date on which the programme specification was written or revised: 16 July 2018