ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย 

สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ

ภาษาอังกฤษ 

Master of Science Program in Medical Innovation and Technology (International Program)

ภาษาไทย   

 

ชื่อเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์)

ชื่อย่อ

วท.ม. (นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์)

 

ภาษาอังกฤษ  

ชื่อเต็ม

Master of Science (Medical Innovation and Technology)

ชื่อย่อ

M.Sc. (Medical Innovation and Technology)

วันที่อนุมัติหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

สกอ.รับทราบหลักสูตร

9 เมษายน 2565

 

School of Allied Health Sciences, Walailak University

          Nowadays, innovation is involved in several disciplines. Broadly, innovation landscapes are characterized by well-established categories, such as product, process, organizational, and marketing innovation, explained and theorized in terms of their links with technological innovation (Mónica Edwards-Schachter, 2018). Medical innovation is one of the most interesting issues and every country attaches great importance to bringing innovation to develop the country for a better quality of life. There are several interesting medical innovations such as artificial intelligence (AI) in healthcare, telemedicine and the evolution of remote care, extended reality in healthcare settings, IoT and wearables in healthcare, organ care technology & bioprinting, non-invasive glucose monitor, gene therapy, genomic testing, anti-bleeding gel, medical applications for smartphones, etc. According to the BCG in Action (Bio-Circular-Green Economy), medical and wellness are included in the BCG model. The goal is to build capacity in drug and biopharmaceutical production, medical devices and implants, and precision medicine and become a hub of healthcare services and clinical research.

 

          Graduate of Master of Science Program in Medical Innovation and Technology is aimed for developing a new state of the art in medical science, bioscience, physical therapy, and biomedical engineering for conducting the medical applications in a wide range of fields such as molecular biology, human genetics, cytogenetics, medical biochemistry, oncology, stem cell technology, biotechnology, nutrition, hematology, immunology, microbiology, and physical therapy, bioinformatics, and medical innovation. Additionally, this course provides the knowledge and concept of medical innovation and entrepreneurship to the students. Both theory and practice are focused on the research in medical science, bioscience, physical therapy, and biomedical engineering for medical applications. Laboratory techniques and research methodology play an important role in enabling the graduates to gain knowledge and skills and to conduct research following academic progress. They are able to integrate effectively modern technology and grounded theory in order to establish a groundbreaking body of knowledge. In addition, the graduates are expected to work efficiently in collaboration with the health science team, acquire considerable interpersonal skills, adopt morality and ethics, and have a responsibility to self and society as well.

 

          The program aims to produce masters degree graduates of international standards in medical innovation and technology and graduates will gain knowledge, understanding, and skills in applying medical knowledge to the development of innovation and technology. Additionally, this program is aimed to publicize the thesis or a part of the thesis at the international level such as through international publication and encourage the oral presentation at the international conference.

 

7.1 Study Plan

        – Semester system (15 weeks/semester): 2 semesters/academic year

                            1st Semester:   August – January

                            2nd Semester:  February – July

       – Summer session: N/A

Plan A1 (Total 36 credits): Research Program with seminar (Thesis only)

Year

1st Semester

2nd Semester

1

MET65-950*

MET Seminar I

 

MET65-951*

MET Seminar II

 

MET65-920

Thesis

10 credits

MET65-920

Thesis

10 credits

10 credits

10 credits

2

MET65-920

Thesis

10 credits

MET65-920

Thesis

6 credits

10 credits

6 credits

* Register for classes without credits (non-credit). Students must have a passing grade (S, Satisfactory)

 

 

Plan A2 (Total 36 credits): Course work and thesis

Year

1st Semester

2nd Semester

1

MET65-600

Medical Innovation and Technology

3 credits

MET65-603

Medical Innovation and Entrepreneurship

2 credits

MET65-601

Cell and Molecular Biology

4 credits

MET65-951*

Seminar in Medical Innovation and Technology II

 

MET65-602

Research Methodology and Medical Biostatistics

3 credits

MET65-6XX

Elective course 1

3 credits

MET65-950*

Seminar in Medical Innovation and Technology I

 

MET65-6XX

Elective course 2

3 credits

   

MET65-921

Thesis

3 credits

10 credits

11 credits

2

MET65-921

Thesis

10 credits

MET65-921

Thesis

5 credits

10 credits

5 credits

* Register for classes without credits (non-credit). Students must have a passing grade (S, Satisfactory)

 

 

Thesis plan

Thesis

Plan A1 (Thesis only)

Plan A2

(Thesis and course work)

Appointment of the advisory committee of thesis and the submission of thesis title

October 2023

March 2024

Proposal defense examination and appointment of proposal defense examination committee for the thesis

December 2023

May 2024

Performing experiments or data collection

January 2024

June 2024

Defense examination and appointment of defense examination committee for the thesis

June 2025

June 2025

Submission of a complete thesis

July 2025

July 2025

 

Elective courses

MET65-660

Biomedical Laboratory Techniques

3 credits

MET65-661

Laboratory Animal Science Techniques

3 credits

MET65-662

Genetic Engineering

3 credits

MET65-663

Stem Cell Technology

3 credits

MET65-664

Applied Human Genetics

3 credits

MET65-665

Biosensor Technology

3 credits

MET65-666

Design and Construction of Immunochromatographic Test Kit

3 credits

MET65-667

Natural Product Research

3 credits

MET65-668

Medical Bioinformatics

3 credits

MET65-669

Motor Control and Learning

3 credits

MET65-670

Advanced Exercise Physiology

3 credits

MET65-671

Applied Ergonomics

3 credits

MET65-672

Biomechanics and Human Movement

3 credits

 

7.2 Course Content/ Study Topic

 

          7.2.1 Required courses

MET65-600

Medical Innovation and Technology

3 credits

This course aims to introduce medical innovation and technology including definitions, concepts, relevance theory, the relationship between innovation and technology, and the application and process for the development of medical innovation and technology. To enable students to understand and apply innovation and technology to medical fields.

 

MET65-601

Cell and Molecular Biology

4 credits

This course aims to provide information on the basic properties of cell and biomolecules, structures and functions of the plasma membrane and cell organelles, cellular energy process and metabolism, structure and expression of genes, control of cell growth and development, cell cycle, cell signaling and communication, cell physiology, cellular immunity, cell death, and basic techniques in cell and molecular biology. Learners learn a basic concept of cell components and biomolecules, understand how these components influence intracellular mechanisms, and have an idea of relevant experimental techniques to study cell and molecular biology.

 

MET65-602

Research Methodology and Medical Biostatistics

3 credits

This course aims to provide principles and concepts of research; types and research process; research ethics; research problem determination; hypothesis; literature reviews; data collection; analysis and interpretation; paper critique; principle for writing a research proposal; research dissemination; research report evaluation; ethical conduct for research involving human subjects and ethics for researchers. Principle of fundamentals of biostatistics applied for biomedical sciences; descriptive statistics; parameter estimation; hypothesis testing; analysis of variance; analysis of covariance; regression analysis and correlation; nonparametric statistics; statistical analysis programs.

 

MET65-603

Medical Innovation and Entrepreneurship

2 credits

The course aims to provide an in-depth understanding of health innovation and entrepreneurship, provide the tools needed to assess the attractiveness of new business ideas, and improve students’ critical thinking skills for assessing the elements that influence the success of the health innovation process.

 

MET65-950*

Seminar in Medical Innovation and Technology I

This course aims to review the current research publications in medical innovation and technology; analysis, discussion, conclusion, preparation, and presentation.

 

MET65-951*

Seminar in Medical Innovation and Technology II

This course aims to review current research publications and advanced techniques in medical innovation and technology; analysis, discussion, conclusion, preparation, and presentation.

* Register for classes without credits (non-credit). Students must have a passing grade (S, Satisfactory)

 

7.2.2 Elective course for plan A2

 

MET65-660

Biomedical Laboratory Techniques

3 credits

This course aims to understand the theories, principles, techniques, and equipment used in biomedical science research: molecular biology, biochemistry, immunology, microbiology, etc.

 

MET65-661

Laboratory Animal Science Techniques

3 credits

This course aims to study the animals for scientific purposes act; ethical principles and guidelines for the use of animals for scientific purposes; animal laboratory techniques; genetic and microbial quality; anesthesia and analgesia; feeding technique, blood collection, organ autopsy, and other techniques.

 

MET65-662

Genetic Engineering

3 credits

This course focuses on theories and principles of recombinant DNA technology including gene selection, gene amplification, and gene expression both in prokaryotes and eukaryotes; site-directed mutagenesis; protein engineering and large-scale protein production; immunoblotting technique; application of molecular genetics in biotechnology; law and ethics in biotechnology.

 

MET65-663

Stem Cell Technology

3 credits

This course focuses on the biology and characteristics of stem cells; stem cell preparation and its application in therapeutic uses; tissue engineering; global regulatory and ethical issues; commercialization of stem cell therapy; current topics concerning stem cell biology.

 

MET65-664

Applied Human Genetics

3 credits

This course focuses on analysis, synthesis, and criticism of the research in the application of human genetics to medical innovation and technology development; structure and regulation of the human genome; genetic disorders resulting from genomic structure abnormalities and epigenetics; genetic basis of diseases; the human genome project; personalized gene-targeted therapies and bioinformatics; advanced methods in genetic analysis, single nucleotide polymorphisms (SNPs), microRNA, microarrays, sequencing technology, etc. Students can appropriately apply their knowledge to the human genetics-related thesis.

 

MET65-665

Biosensor Technology

3 credits

This course aims to study the biosensor technology, components, characteristics, and classification of biosensors; biosensor application, and commercial development.

 

MET65-666

Design and Construction of Immunochromatographic Test Kit

3 credits

This course aims to provide information on principles and techniques in immunological diagnosis; extraction, synthesis, purification, qualitative and quantitative analysis of protein, components, and optimal condition of immunochromatographic test preparation, commercial kit development, patent, and petty patent. Learners learn the principle and development of an immunochromatography test kit for immunological diagnosis and have an idea of commercial knowledge related to the test kit.

 

MET65-667

Natural Product Research

3 credits

This course aims to provide medicinal plants and important chemical substances; extraction of medicinal plants; biological evaluation of crude extracts and natural products; development of natural products; safety of consumers; commercial development; Thai and world markets of medicinal plants; Thai government law related to medicinal plant products.

 

MET65-668

Medical Bioinformatics

3 credits

This course aims to study computational tools in biotechnology; particularly computer software for genome and proteome sequences analysis; a group command in data searching; prediction of primary (1D), secondary (2D), and tertiary (3D) protein structures; molecular docking, etc.

 

MET65-669

Motor Control and Learning

3 credits

This course aims to study the theories and physiology of motor control; development of functional movements across the life span; control of posture, balance, and functional mobility in normal and movement disorders; motor learning, skill acquisitions, and recovery of functions; clinical application.

 

MET65-670

Advanced Exercise Physiology

3 credits

This course aims to study the physiological principles of human responses to physical activities and exercises; mechanisms of the regulation of organ systems during exercise; physiological and structural adaptations to exercise training; the impact of changes in the external environment on physical performance and the physiological responses.

 

MET65-671

Applied Ergonomics

3 credits

This course aims to study the factors in ergonomics for health such as body posture, movement, environmental factors, man and machine interaction, type of activities in tasks and jobs including cognitive and organizational aspects affecting human factors; technology to improve human health and safety, work efficiency and productivity.

 

MET65-672

Fundamentals of Biomechanics and Human Movement

3 credits

This course aims to study the effects of mechanical phenomena on the human body known as biomechanics. This course will teach students how to apply mechanical principles to human anatomy and function, allowing them to analyze human movement and the musculoskeletal system. The theoretical foundations of quantitative and qualitative methods for measuring movement will also be introduced, allowing for a basic practical analysis of typical movements.

 

         

          7.2.3 Thesis

 

MET65-920

Thesis (Plan A1)

36 credits

This course aims to study medical innovation and technology research for plan A1; development of research methodology including research design, developing a thesis proposal, conducting research, data collection, and analysis; manuscript preparation and publication in a peer-reviewed international journal; thesis report and defense under supervision of the thesis advisory committee; moral and research code of conduct.

 

MET65-921

Thesis (Plan A2)

18 credits

This course aims to study medical innovation and technology research for plan A2; development of research methodology including research design, developing a thesis proposal, conducting research, data collection, and analysis; manuscript preparation and publication in a peer-reviewed international journal or international conference proceeding; thesis report and defense under supervision of the thesis advisory committee; moral and research code of conduct.

 

8.1. Plan A1

          1) Complete one’s full-time studies according to curricula structures, and

          2) Experience in an oral presentation (at least one time) in a national or international conference (the virtual conference is also accepted) for presenting the thesis or a part of the thesis, and

          3) Complete all required courses and obtain a grading record that satisfies the requirements of the program, and

          4) Pass a thesis examination with the result Passed (if Passed with Conditions, the student must revise the thesis until the result shows Passed), and

          5) Submit a document that shows the thesis or a part of the thesis is (1) published or (2) accepted for a peer-reviewed international journal (ISI/SCOPUS database).

 

8.2. Plan A2

          1) Complete one’s full-time studies according to curricula structures, and

          2) Complete all required courses and obtain a GPAX of at least 3.00 of a total 4.00, and

          3) Experience in an oral presentation (at least one time) in a national or international conference (the virtual conference is also accepted) for presenting the thesis or a part of the thesis, and

          4) Pass a thesis examination with the result Passed (if Passed with Conditions, the student must revise the thesis until the result shows Passed), and

          5) Submit a document that shows the thesis or a part of the thesis is (1) published or (2) accepted for a peer-reviewed international journal (ISI/SCOPUS database) or international conference proceeding.

9.1 Plan A1

          1) English proficiency test results meet the criteria TOEFL (Paper-based) 450 or equivalents (such as TOEFL computer-based 153/TOEFL internet-based 45/IELTS academic module 5/CEFR level B1), and

          2) Holding a Bachelor of Science or Health Sciences or Biomedical Engineering Program with a cumulative GPA not less than 3.50 or its equivalent in other disciplines considered by The Graduate Program Committee of Medical Innovation and Technology, and

          3) Meet specific requirements set by The Graduate Program Committee of Medical Innovation and Technology.

          All applicants will be further evaluated for concept proposal presentation and scientific interview by the interview committee appointed by The Graduate Program Committee of Medical Innovation and Technology.

 

9.2 Plan A2

          1) English proficiency test results meet the criteria TOEFL (Paper-based) 450 or equivalents (such as TOEFL computer-based 153/TOEFL internet-based 45/IELTS academic module 5/CEFR level B1), and

          2) Holding a Bachelor of Science or Health Sciences or Engineering Program with a cumulative GPA not less than 3.25 or its equivalent in other disciplines considered by The Graduate Program Committee of Medical Innovation and Technology, and

          3) Meet specific requirements set by The Graduate Program Committee of Medical Innovation and Technology.

          All applicants will be further evaluated for concept proposal presentation and scientific interview by the interview committee appointed by The Graduate Program Committee of Medical Innovation and Technology.

          1) The academic qualifications/transcript (certified copy of degree certified in the English version)

          2) Applicants from a country where English is not the first language must enclose English proficiency test results. The result must not be more than two years. The applicants should have an English proficiency score of TOEFL Paper-based: 550 or equivalent.

          3) Prepare a concept proposal or statement of purpose essay on your proposed thesis topic (not more than 500 words).

          4) A copy of your passport

          5) Curriculum vitae (CV)

          6) Recommendation Letter

 

Program Chairperson (Medical Innovation and Technology)

Asst. Prof. Dr. Manit Nuinoon, FHEA

School of Allied Health Sciences, Walailak University

Tel: +66-7567-2671, Fax: +66-7567-2601

E-mail: manit.nu@mail.wu.ac.th, manit.nu@wu.ac.th