Previous
Next
SDG
SAH RESEARCH
บริการวิชาการรับใช้สังคม
SDG
ศูนย์ความเป็นเลิศ
สถานวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการวิชาการ มิติด้านสุขภาพ ในโครงการ “บริการวิชาการตรวจโรคพยาธิเข็มหมุด”

สำนักวิชาส

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Research Group of Postharvest Technology) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  &nb

อ่านเพิ่มเติม »

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม KM ให้แก่อาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด ในหัวข้อ การจัดทำรายวิชา Clinical Decision Making and Evidence Based Practice for Physical Therapy

เมื่อวันอั

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อาคารวิชาการ 7 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุ

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก คุณหมอหยิน แพทย์หญิงอภิรดี ณ ระนอง เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “เทรนด์การเสริมความงามในคลินิก และวิธีการดูแลผิวพรรณ ปรับรูปหน้าและรูปร่าง” และ “การเสริมความงามด้วยวิธีการเสริมความงามด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ”

เมื่อวันศุ

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวนักศึกษา

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences
Ariya Yeesunsong

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา กายภาพบำบัดในเด็ก สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 หัวข้อปฏิบัติการ “การนวดสัมผัสเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทารก (Infant Massage)”

  &nb

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวรับสมัครงาน