สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ"
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 67 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในหัวข้อ "กายภาพบำบัดผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นประธาน และอาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัดกล่าวรายงาน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ท่านชาคริต สังขนิตย์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าศาลา ในการกล่าวถึงนโยบายการดูแลกลุ่มผู้สูงวัยในชุมชนท่าศาลา และการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ นาวารัตน์ และมีฐานกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพทางกายภาพบำบัดต่าง ๆ โดยคณาจารย์ นักศึกษา คลินิกกายภาพบำบัด แผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์บริการวิชาการเป็นเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม