คณะกรรมการสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โครพุ้ย
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุรดีนา จารง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาภา จันทร์ดี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก
กรรมการ
นางสาวจรวยพร รอบคอบ
เลขานุการ