คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุรดีนา จารง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ นาวารัตน์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล
กรรมการ
นางสาวจรวยพร รอบคอบ
เลขานุการ