คณะกรรมการประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุรดีนา จารง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาภา จันทร์ดี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก
กรรมการ
นางสาววันทนี แก้วเรือง
เลขานุการ
นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส
ผู้ช่วยเลขานุการ