คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ นาวารัตน์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ
กรรมการ
นางสาวจรวยพร รอบคอบ
เลขานุการ