คลินิกกายภาพบำบัด

อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก
หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2699
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E – mailchadapa.bn@wu.ac.th
นางสาววันวิสาข์ สุตระ
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E – mailwanwisa.st@wu.ac.th
นางสาวอรนภา แซ่ผั่ว
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E – mailornapa.se@wu.ac.th
นายปธานิน จำปาทอง
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E – mailpathanin.jm@wu.ac.th
นางสาวอภิชญา ช่วยชู
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E – mailapichaya.ch@wu.ac.th