คลินิกกายภาพบำบัด

ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E - mailpraphatson.kl@wu.ac.th
กภ.ศรีสุวรรณ นพรัตน์
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E - mailsrisuwan.no@wu.ac.th
กภ.พรทิพย์ หวันเจะ
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E - mailporntip.wh@wu.ac.th
นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E - mailsuppalak.ko@wu.ac.th