คลินิกกายภาพบำบัด

อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก
หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2699
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E - mailchadapa.bn@wu.ac.th
นางสาวสุกฤตา ปัณณจิรเดชา แก้วเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E - mailsukritta.pu@wu.ac.th
นางสาววันวิสาข์ สุตระ
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E - mailwanwisa.st@wu.ac.th
นางสาวอรนภา แซ่ผั่ว
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E - mailornapa.se@wu.ac.th
นายนวภูมิ ผลสมบูรณ์
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72571
E - mail nawapum.po@wu.ac.th