คลินิกกายภาพบำบัด

อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก
หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2699
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E – mail[email protected]
นางสาวสุกฤตา ปัณณจิรเดชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E – mail[email protected]
นางสาววันวิสาข์ สุตระ
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E – mail[email protected]
นางสาวอรนภา แซ่ผั่ว
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E – mail[email protected]
นายปธานิน จำปาทอง
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E – mail[email protected]
นางสาวอภิชญา ช่วยชู
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E – mail[email protected]