คลินิกกายภาพบำบัด

อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก
หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2699
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E - mailchadapa.bn@wu.ac.th
นางสาวสุภัสสรา แก้วเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E - mailsupatsara.ke@wu.ac.th
นางสาววันวิสาข์ สุตระ
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E - mailwanwisa.st@wu.ac.th
นางสาวปนัดดา ปะหนะ
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72571
E - mailwanwisa.st@wu.ac.th
นายนวภูมิ ผลสมบูรณ์
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72571
E - mail nawapum.po@wu.ac.th