สาขาวิชากายภาพบำบัด
อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2640, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72640, 72602-4
E - mailparinya.vo@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิลา เศรษฐไกรกุล
ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6657, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76657-, 72602-4
E - mailsalila.ce@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์
ความเชี่ยวชาญCommunity health development, Health promotion and prevention, Research-based public health practices, Public health administration
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2648, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72648, 72602-4
E - mailyuwadee.wi@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2637, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72637, 72602-4
E - mailnitita.do@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ นาวารัตน์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2615, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72615, 72602-4
E - mailnsuparoe@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดในเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2644, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72644, 72602-4
E - mailwannisa.ku@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2614, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72614, 2602-4
E - mailpraphatson.kl@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นิลมาท
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2635, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72635, 72602-4
E - mailpatcharin.ni@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาภา จันทร์ดี
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2608, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72608, 72602-4
E - mailcnichaph@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา ไชยบาล
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดในเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2639, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72639, 72602-4
E - mailsupattra.ch@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2642, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72642, 72602-4
E - mailpanoma@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันต์ฤทัย ตรีสิทธิเดช
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดทางกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2645, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72645, 72602-4
E - mailkanruethai.si@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎายุ อุดม
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2649, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72649, 72602-4
E - mailuchadayu@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดทางกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2638, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72638, 72602-4
E - mailcsalinee@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรินทิพย์ ภักดี
ความเชี่ยวชาญMusculoskeletal disorder, vestibular rehabilitations
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2611, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72611, 72602-4
E - mailsirinthip.pa@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2650, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72650, 72602-4
E - mailkhomkrip.lo@wu.ac.th
อาจารย์กรกนก ขูทก
ความเชี่ยวชาญMusculoskeletal disorders, Quality of life assessment in chronic pain condition
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6662, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76662, 72602-4
E - mailkornkanok.kh@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2643, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72643, 72602-4
E - mailcharupa.le@wu.ac.th
อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน-, 72602-4
E - mailchatdao.se@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2699, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72699, 72602-4
E - mailchadapa.bn@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ลักเซ้ง
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2634, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72634, 72602-4
E - maillthawatc@wu.ac.th
อาจารย์ธนาภรณ์ เสมพืช
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2647, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72647, 72602-4
E - mailthanaporn.se@wu.ac.th
อาจารย์รุ่งนภา อินทรักษ์
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2639, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72639, 72602-4
E - mailroongnapa.in@wu.ac.th
อาจารย์ประถมชัย รัตนวรรณ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2613, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72613, 72602-4
E - mailprathomchai.ra@wu.ac.th
อาจารย์พัชราวดี ศรีรักษ์
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดทางกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน-, 2602-4
E - mailphatcharawadee.sr@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.วลัยนิภา หาพุทธา
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2617, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72617, 72602-4
E - mailhvalaini@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2636, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72636, 72602-4
E - mailywantane@wu.ac.th
อาจารย์สุมาตรา สังข์เกื้อ
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน-, 2602-4
E - mailsumarttra.sn@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.อรชุมา เมืองสอน
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2641, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72641, 72602-4
E - mailonchuma.mu@wu.ac.th