สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ

ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ
ผู้อำนวยการโครงการพิเศษฯ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ
ความเชี่ยวชาญสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต้านการเกิดลิ่มเลือดง่าย ระบบการแข็งตัวของเลือด โรคทางโลหิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2629, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72629, 72602-4
E - mailsuriyan.su@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ- อณูพันธุศาสตร์และชีววิทยาของเชื้อมาลารเรียในหนูทดลอง - การค้นหายาต้านมาลารเรียจากพืชสมุนไพร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2607, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72607, 72602-4
E - mailvoravuth.so@wu.ac.th