บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางสาวววันทนี แก้วเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6602, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76602, 72602-4
E – mailkwantane@wu.ac.th
นางสาววันวิสาข์ ศิริพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6606, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76606, 76601-5
E – mailwanwisa.sir@wu.ac.th
นางสาววิภารชติ ส่งเสริม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6605, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76605, 76601-5
E – mailwiparachati.so@wu.ac.th
นางสาวนาฎนรา ช่วยสถิตย์
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2602, 0-7567-2603-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72602, 72603-4
E – mailnadnara.ch@wu.ac.th
นางสาววสุดาวรรณ หวันบะหยอ
นักวิชาการ โครงการพิเศษฯ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2602, 0-7567-2603-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72603, 72602-4
E – mailsudawan.wa@wu.ac.th
นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส
นักวิชาการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2603, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72604, 72602-3
E – mailmaneerut.sr@wu.ac.th
นางสาววรรณธิดา หนูยัง
นักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6601, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76601, 72602-4
E – mailwantida.nu@wu.ac.th
นางสาวอารียา ยี่สุ่นทรง
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6604, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76604, 72602-4
E – mailyariya@wu.ac.th