บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางสาวจรวยพร รอบคอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6603, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76603, 72602-4
E - mailrcharouy@mail.wu.ac.th
นางสาวววันทนี แก้วเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6602, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76602, 72602-4
E - mailkwantane@wu.ac.th
นางสาวจรัสศรี ภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพิเศษฯ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2602, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72602, 72603-4
E - mail 
นางสาวนาฎนรา ช่วยสถิตย์
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2602, 0-7567-2603-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72602, 72603-4
E - mailnadnara.ch@wu.ac.th
นางสาววสุดาวรรณ หวันบะหยอ
นักวิชาการ โครงการพิเศษฯ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2602, 0-7567-2603-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72603, 72602-4
E - mailsudawan.wa@wu.ac.th
นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส
นักวิชาการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2603, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72604, 72602-3
E - mailmaneerut.sr@wu.ac.th
นางสาววรรณธิดา หนูยัง
นักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6601, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76601, 72602-4
E - mailwantida.nu@wu.ac.th
นางสาวอารียา ยี่สุ่นทรง
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6604, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76604, 72602-4
E - mailyariya@wu.ac.th