ภาคการศึกษาที่ 3/2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่   ๒๐๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจำภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๔