ภาคการศึกษาที่ 2/2561

พันเอก รองศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตราอรุณ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

นายนิเวศน์ ประยูรเธียร
ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท กิบไทย จำกัด

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย สถิรปัญญา

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

แพทย์หญิงปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

กภ.ทิพวิมล ดำช่วย

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

นายแพทย์อนุวัตร์ รินทรวิฑูรย์

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

นายแพทย์ ช.วิทวัส เพ็ชรไพศิษฐ์

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

นายแพทย์ธีระพล วิจิตรโสภา

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

กภ.ปราณี ไชโย

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

นายแพทย์ไพศาล ดำขำ

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

นายแพทย์รุ่งวิทย์ ตัญจพัฒน์กุล

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

นายแพทย์กฤตนันท์ เพ็งสุวรรณ

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

กภ.ทวีพล แสนภักดี

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด