โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส
การแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ
แผนผังห้องสำนักงานคณบดี
แผนการดำเนินงานและเป้าหมาย 5ส Green สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
คู่มือ 5ส
มาตรฐานกลาง 5ส
ผลคะแนน Self-audit
การพัฒนาปรับปรุงการทำงานโดยใช้ 5ส
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ รอบประเมิน 2566

1.แบ่งแยกลิ้นชักอุปกรณ์สำนักงานออกจากลิ้นชักของใช้ส่วนตัวอย่างชัดเจน

2.ติดป้ายรอเคลื่อนย้ายโดยใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย

3.ติดป้ายบ่งชี้ถังขยะที่ผนัง ไม่ติดที่พื้น

4.ปรับปรุงแผนผังห้องรับประทานอาหาร (Pantry 1)

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 5ส Big Cleaning

วันที่ 10 มกราคม 2567

วันที่ 22 เมษายน 2567

ภาพกิจกรรมหลังจาก Big Cleaning