โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส
การแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ
แผนผังห้องสำนักงานคณบดี
แผนการดำเนินงานและเป้าหมาย 5ส Green สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
คู่มือ 5ส
มาตรฐานกลาง 5ส
ผลคะแนน Self-audit
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ รอบประเมิน 2565
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 5ส Big Cleaning

วันที่ 21 เมษายน 2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ภาพกิจกรรมหลังจาก Big Cleaning