GREEN SAH

โครงการสีเขียว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

รายงานความก้าวหน้า
Web Designer 50%

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารวิชาการ 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
อาจารย์ จำนวน 72 คน
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จำนวน 6 คน
รวมทั้งหมด 78 คน

  1. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน
  2. การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน

-ไม่มี

  1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2561

-ไม่มี

  1. โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้รถจักรยานแทนการใช้รถยนต์ การลดการใช้โฟม และอื่นๆ

  1. นโยบายการอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน

-เปิดเครื่องปรับอากาศหลังเวลา 09.00 น.

-ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 30 นาที ก่อนเลิกงาน

-ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

 

ปีพ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

Education

Toggle Content