กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กล่าวเปิดงานกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ณ สนามกีฬาตุมปัง โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ อาจารย์และนักศึกษาของทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ)
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและมี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าลงมือปฏิบัติ ได้ออกกำลังกาย มีความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนสนับสนุนทักษะนอกเหนือจากทางด้านวิชาการและนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพต่อไปในอนาคต
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย การเปิดตัวแม่สี 4 สี ได้แก่สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง และสีชมพู กิจกรรมเกมพื้นบ้าน เช่น เกมฮูลาฮูปลอดขา เกมวิ่งซุปเปอร์แมน เกมปิดตาตีปี๊บ และเกมแชร์บอล