สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “24 hours to submit manuscript”
เมื่อวันที่ 3 -4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ “24 hours to submit manuscript” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "ไขข้อสงสัยในการเตรียมต้นฉบับ การ Submit และการเลือก Journal" ณ ห้องประชุม TASALA Cabana จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ “24 hours to submit manuscript” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกวารสารในระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1-Q2 เพื่อการตึพิมพ์ได้เหมาะสม สามารถจัดเตรียมจดหมายถึงบรรณาธิการ การจัด Format บทความวิจัย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องเหมาะสมตามที่วารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1-Q2 กำหนด และสามารถ submit manuscript ได้ภายใน 24 ชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรม หรืออย่างช้าไม่เกิน 30 วันหลังเข้าร่วมกิจกรรม