พิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผู้ปกครอง และนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธี
สำหรับการจัดพิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเสื้อวิชาชีพ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นวิชาชีพ และเข็มกลัด I-SAH ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์นานาชาติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนใจในการเป็นนักศึกษาคุณธรรม นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ มีความมุ่งมั่น ความเพียรพยายามต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบำบัด มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพรวมถึงเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม และมีระเบียบวินัย เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ในการนี้ คณบดีได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา ประกอบด้วย 3 รู้ รู้วิชาการ รู้รับผิดชอบ และรู้จักตัวเอง เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้นักศึกษาทุกคนก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างเต็มตัว ให้สมกับอัตลักษณ์บัณฑิตสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ว่า เป็นเลิศทางวิชาการ เก่งด้านปฏิบัติการ ซื่อสัตย์มีวินัย ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ