สำนักวิชาสหเวชศาสตร์​ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ​ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดสิส​ (CERM)​ เป็นเจ้าภาพ​จัดการประชุมหารือเพื่อทำบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ University of Florida

เมื่อวันที่​ 6​ มกราคม​ 2563 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์​ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ​ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดสิส​ (CERM)​ เป็นเจ้าภาพ​จัดการประชุมหารือเพื่อทำบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ University of Florida ในเรื่องความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุข โรคติดเชื้อและการสัตวแพทย์ กับ Assistant Professor Dr. Apichai Tuanyok สังกัด College of Veterinary, University of Florida โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนกวิชาสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับ  พร้อมกับ คณบดีสำนักวคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์​ และคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ​ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และตัวแทนจากสำนักวิชาเภสัช​ศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาล​ศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุข​ศาสตร์ และคณาจารย์​ ร่วมหารือ โดยผลการเจรจาเป็นไปด้วยความราบรื่น​ และคาดว่าจะลงนาม​ ในเดือนมีนาคมปีเดียวกันนี้

#CERM
#melioidosis

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …

คณาจารย์ แขนงวิทยาภูมิคุ้มกันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจาก หล …

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการงานวิจัย “ต้นแบบผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผงน้ำส้มจากและน้ำส้มจากอัดเม็ด”

    & …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนและการสอน ในหัวข้อ “การเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่กับกิจกรรมกลุ่ม”

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

    & …

พันธกิจกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “สืบค้นอย่างไรให้ ปัง”

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

    & …

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

สภากายภาพบำบัดแ …