พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด หัวหน้าสถานวิจัย และหัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์และหัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด ได้ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมราชาวดี อาคารวิชาการ 7 โดยท่านคณบดีและผู้บริหารสำนักวิชาฯ ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายตามพันธกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ OKRs (Objective and Key Results) ที่ตั้งไว้ ได้แก่ การผลิตผลงานวิจัยที่โดดเด่นเป็นสากล การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และการขับเคลื่อนให้ “สหเวชศาสตร์ เป็นเลิศสู่สากล” ตามวิสัยทัศน์ของสำนักวิชา

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

    & …

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

สภากายภาพบำบัดแ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop for English Conversation

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

เมื่อวันที่ 8 ม …

เมื่อวันที่​ 6​ …

เปิดบ้านอาคารวิชาการ 7 รับรองการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    & …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น Fellow Higher Education Academy (FHEA) คนที่ 64 ของวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวชลนิภา พล …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …