พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด หัวหน้าสถานวิจัย และหัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์และหัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด ได้ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมราชาวดี อาคารวิชาการ 7 โดยท่านคณบดีและผู้บริหารสำนักวิชาฯ ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายตามพันธกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ OKRs (Objective and Key Results) ที่ตั้งไว้ ได้แก่ การผลิตผลงานวิจัยที่โดดเด่นเป็นสากล การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และการขับเคลื่อนให้ “สหเวชศาสตร์ เป็นเลิศสู่สากล” ตามวิสัยทัศน์ของสำนักวิชา

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …

คณาจารย์ แขนงวิทยาภูมิคุ้มกันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจาก หล …