ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวชลนิภา พลรบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนางสาวฉันทนาภา ฉันทรางกูล บัณฑิตหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้เข้ารับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 

ประเภทที่ 1      รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1

                   นางสาวชลนิภา พลรบ นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ

          รางวัลนี้สอบให้สำหรับนิสิต/นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงวิชาของทุกมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่ามนประเทศไทย ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและสูงสุดของคณะหรือสำนักวิชาที่สังกัด และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

 

ประเภทที่ 2      รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

                   นางสาวฉันทนาภา ฉันทรางกูล บัณฑิตหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ

          รางวัลนี้สอบให้สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2561 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและสูงสุดของสาขาวิชาที่สังกัด และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …