ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวชลนิภา พลรบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนางสาวฉันทนาภา ฉันทรางกูล บัณฑิตหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้เข้ารับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 

ประเภทที่ 1      รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1

                   นางสาวชลนิภา พลรบ นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ

          รางวัลนี้สอบให้สำหรับนิสิต/นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงวิชาของทุกมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่ามนประเทศไทย ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและสูงสุดของคณะหรือสำนักวิชาที่สังกัด และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

 

ประเภทที่ 2      รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

                   นางสาวฉันทนาภา ฉันทรางกูล บัณฑิตหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ

          รางวัลนี้สอบให้สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2561 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและสูงสุดของสาขาวิชาที่สังกัด และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

    & …

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

สภากายภาพบำบัดแ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop for English Conversation

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

เมื่อวันที่ 8 ม …

เมื่อวันที่​ 6​ …

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    & …

เปิดบ้านอาคารวิชาการ 7 รับรองการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    & …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น Fellow Higher Education Academy (FHEA) คนที่ 64 ของวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …