สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

          เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร แก่คณาจารย์ที่มีความสนใจ โดยมีคุณพรรษกร ฉันทวิโรจน์ เจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร พร้อมแลกเปลี่ยนเทคนิคการเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ขั้นตอนการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม workshop จำนวนกว่า 12 คนและหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม มีอาจารย์ได้ยื่นคำขอจดทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 1 คำขอ ทั้งนี้ในระยะต่อไปทางสถานวิจัยจะติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม workshop เพื่อยื่นคำขอจดต่อไป

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …