ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

🗣ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
📌ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) จำนวน 1 อัตรา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด จากสถาบันที่ผ่านการรับรองจากสภากายภาพบำบัด
– เป็นผู้ถือใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด (ต้องไม่หมดอายุในวันที่เรียกรายงานตัว)
– ไม่เคยถูกฟ้องร้องในคดีความที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบำบัด
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
ภาระงาน
– ให้บริการทางกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ในเวลาทำการ 8:30-16:30 น.)
– ดูแลเครื่องมือทางกายภาพบำบัด รวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ภายในแผนกกายภาพบำบัดให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการทางกายภาพบำบัดโดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การคัดเลือก
– พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
– สอบปฎิบัติการทางวิชาชีพ
– สอบสัมภาษณ์
อัตราค่าจ้าง
ค่าตอบแทนรายวัน 600 บาทต่อวัน (ในเวลาทำการ)
(สำหรับค่าตอบแทนนอกเวลาทำการ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วยที่ให้บริการ)

หมายเหตุ
สมัครได้ที่คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ในเวลาทำการ)
☎️ 075-672571
เปิดรับสมัคร วันนี้ถึง วันที่ 15 พ.ย.62

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Facebook Commen …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรกายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …