Home / ข่าวเด่น / ม.วลัยลักษณ์ จับมือเอกชน MOU พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี

ม.วลัยลักษณ์ จับมือเอกชน MOU พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี กับ ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอรัล จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามเป็นพยาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม เรือนพักรับรอง ม.วลัยลักษณ์

บันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยใช้นาโนเทคโนโลยีจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และพัฒนานักศึกษา นักวิจัยให้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีอายุ 3 ปี

ข่าวและภาพโดย ชลธิชา ปานแก้ว https://www.wu.ac.th/th/news/16631

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชากายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic

สถานวิจัย สำนัก …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ”

รองศาสตราจารย์ …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร นำนักวิจัยทีม WUHeDD ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ …

ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครน …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางเทคนิคการแพทย์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการค่ายฟาติหฺ(พา)ติว เส้นทางสู่มหา’ลัย ปีที่ ๔

เมื่อวันศุกร์ที …