ม.วลัยลักษณ์ จับมือเอกชน MOU พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี กับ ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอรัล จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามเป็นพยาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม เรือนพักรับรอง ม.วลัยลักษณ์

บันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยใช้นาโนเทคโนโลยีจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และพัฒนานักศึกษา นักวิจัยให้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีอายุ 3 ปี

ข่าวและภาพโดย ชลธิชา ปานแก้ว https://www.wu.ac.th/th/news/16631

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …