Home / ข่าวเด่น / ม.วลัยลักษณ์ จับมือเอกชน MOU พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี

ม.วลัยลักษณ์ จับมือเอกชน MOU พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี กับ ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอรัล จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามเป็นพยาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม เรือนพักรับรอง ม.วลัยลักษณ์

บันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยใช้นาโนเทคโนโลยีจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และพัฒนานักศึกษา นักวิจัยให้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีอายุ 3 ปี

ข่าวและภาพโดย ชลธิชา ปานแก้ว https://www.wu.ac.th/th/news/16631

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

ถูกใจคนรักสุขภาพ!! กับกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” (SAH Sea Run 2019) ครั้งที่ 2 นักวิ่งและประชาชนแห่ร่วม กว่า 3,000 คน

ม.วลัยลักษณ์ โด …

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาการบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ขอแสดงความยินดี …

Physical Therapy Service ในงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21

    & …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมังคุด

    & …

รองศาตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน กับสถาบัน National University of Singapore (NUS), National University Hospital (NUH) และ Ng Teng Fong General Hospital (NTFGH) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2562

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

  ด้วย สำน …

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหารและจัดการองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562

รองศาสตราจารย์ …

คณาจารย์และผู้บริหารจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ระหว่างสถาบัน ปี 2562 กับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร. …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่าน facebook : School of Allied Health Sciences, Walailak University และ Website : sah.wu.ac.th

แบบสอบถามความพึ …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ด้วย สำนักวิชาส …