รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาการบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาการบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยเข้ารับรางวัลจากองคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จากการทำงานอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน มีความเหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนในอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ จึงเห็นควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …