Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.รังสิต

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.รังสิต

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ม.รังสิต จำนวน 7 ท่าน ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมเยือน ม.วลัยลักษณ์ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำคณาจารย์ของ ม.วลัยลักษณ์ และพูดคุยถึงนโยบายสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ รวมทั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นสำนักวิชาที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและมีอาจารย์ผู้สอนเป็นจำนวนมาก จากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะศึกษาดูงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ ม.รังสิตและ ม.วลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

เปิดบ้านอาคารวิชาการ 7 รับรองการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    & …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น Fellow Higher Education Academy (FHEA) คนที่ 64 ของวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวชลนิภา พล …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชากายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic

สถานวิจัย สำนัก …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ”

รองศาสตราจารย์ …