Professor Dr. Hyuma Makizako และ Dr. Fumiyo Matsuda จากมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการดำเนินงานของหลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

Professor Dr. Hyuma Makizako และ Dr. Fumiyo Matsud …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูต …

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศ …

Read More »

>> สภาเทคนิคการแพทย์ รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2560-2564)

  ด้วยคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์  ในการประชุ …

Read More »

>> เรียนเทคนิคการแพทย์ที่ ม. วลัยลักษณ์ 5 ปี ได้ 2 ปริญญา!! (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

เรียนเทคนิคการแพทย์ที่ ม. วลัยลักษณ์  5 ปี ได้ 2 ป …

Read More »

>> ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิช …

Read More »

>>ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 9 อัตรา

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนัก …

Read More »

>> นักศึกษาและคณาจารย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาส …

Read More »