Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวนักศึกษา

ข่าวนักศึกษา

โครงการ The Canda ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEDD) program ในปีการศึกษา 2562 – 2563

Read More »

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 20 คน

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา (Bilingual Program) …

Read More »

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 40 คน

มีรูปแบบการสมัครดังนี้ รูปแบบที่ 1 : ใช้ผลการเรียน …

Read More »

สรุปการดูแลนักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข

Read More »

ระบบและกลไกในการดำเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

Read More »

ประกาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ทุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด)

            สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพั …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562

นายพิทักษ์สิทธิ์ ทรัพย์เจริญ รหัสนักศึกษา 59117606 …

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิท …

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (Bilingual) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (Bilingual) สำนักวิชาสหเวชศ …

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี …

Read More »