Ariya Yeesunsong

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในโครงการ INGENIOUS ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (IRD) และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สถาบัน Institiut de Re …

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ผูกศิษย์ น้อมใจ ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อเวลา 17.30-20.00  น. วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา “Molecular technique for virus identification in mosquito excreta”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เล …

Read More »

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “แรกพบ MTWU25”

          เมื่อวันที่ 8 ม …

Read More »

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด และการมอบรางวัลอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563-2564

              & …

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 14 (รหัส 61)

              & …

Read More »

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงค …

Read More »

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางบุคลิกภาพและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

              & …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้นในชื่อ SAH International Conference 2022 “Allied Health Sciences for Health and Well-Being in the Post COVID Pandemic” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Virtual conference

         สำนักวิชาสหเวชศา …

Read More »

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักวิชาสหเวชศาส …

Read More »