Ariya Yeesunsong

ประกาศสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เรื่อง รับสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) (ทุนภายใต้ความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์จำกัด) ปีการศึกษา 2563

Read More »

ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ม.วลัยลักษณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกดีเด่นประจำปี 2564

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล …

Read More »

ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก CI มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรม โครงการ “การสอนข้างเตียงในสภาวะการระบาดของโควิด 19”

             ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก CI มหาวิท …

Read More »

ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักกายภาพบำบัดทั่วไป เข้าร่วมอบรม โครงการ “การจัดการเรียนการสอนข้างเตียงสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด”

           ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก CI มหาวิทยา …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัค …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดโครงการพิเศษหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานวิสาหกิจ ตำแ …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการรับรองพื้นที่ 5ส และได้รับ Certificate “5S Model Award 2020” จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับ …

Read More »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ

Program:         Thai: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการ …

Read More »

ประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยท่า …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัค …

Read More »