ข่าวนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 6 -7 มกราคม 2567 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และเทคนิคการแพทย์นานาชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีและความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของนิสิตนักศึกษาระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์-คณะสหเวชศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย จำนวน 14 สถาบัน
โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง และ E-sport ซึ่งนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลมาได้
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมชนสันทนาการและการแสดงศักยภาพในหัวข้อ Sustainable Development Goals (SDGs)

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี Read More »

พิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ 2566

พิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผู้ปกครอง และนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธี
สำหรับการจัดพิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเสื้อวิชาชีพ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นวิชาชีพ และเข็มกลัด I-SAH ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์นานาชาติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนใจในการเป็นนักศึกษาคุณธรรม นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ มีความมุ่งมั่น ความเพียรพยายามต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบำบัด มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพรวมถึงเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม และมีระเบียบวินัย เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ในการนี้ คณบดีได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา ประกอบด้วย 3 รู้ รู้วิชาการ รู้รับผิดชอบ และรู้จักตัวเอง เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้นักศึกษาทุกคนก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างเต็มตัว ให้สมกับอัตลักษณ์บัณฑิตสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ว่า เป็นเลิศทางวิชาการ เก่งด้านปฏิบัติการ ซื่อสัตย์มีวินัย ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ

พิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ 2566 Read More »

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กล่าวเปิดงานกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ณ สนามกีฬาตุมปัง โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ อาจารย์และนักศึกษาของทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ)
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและมี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าลงมือปฏิบัติ ได้ออกกำลังกาย มีความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนสนับสนุนทักษะนอกเหนือจากทางด้านวิชาการและนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพต่อไปในอนาคต
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย การเปิดตัวแม่สี 4 สี ได้แก่สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง และสีชมพู กิจกรรมเกมพื้นบ้าน เช่น เกมฮูลาฮูปลอดขา เกมวิ่งซุปเปอร์แมน เกมปิดตาตีปี๊บ และเกมแชร์บอล

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives โดยได้รับเกียรติจาก Yoshiko KUTO จาก Showa University ประเทศญี่ปุ่น และ Prof. Chia-Rui Shen จาก Chang Gung University จากประเทศไต้หวัน เป็น Keynote Speaker ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00-16:30 น.
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้
https://forms.gle/pqWKG9mAwAknVoG36
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อีเมลล์ voravuth.so@wu.ac.th
โทรศัพท์ +66 89 800 9939
เวปไซด์ https://sah.wu.ac.th/

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives Read More »

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมใจไหว้ครู สาขาเทคนิคการแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมใจไหว้ครู สาขาเทคนิคการแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมใจไหว้ครู สาขาเทคนิคการแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ทั้ง 4 ชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจจากศิษย์และครู

#ความตั้งใจและความศรัทธาของศิษย์ต่อครู

“แม่พิมพ์ชาติ แผ่ผงาด เป็นประจักษ์

คอยปกปักษ์ ตักเตือน แลห่วงหา

ครูผู้ให้ มิเพียงแค่ รู้วิชา

เฝ้าสอนว่า หวังลูกศิษย์ นั้นได้ดี

กาลผ่านไป วลักลักษณ์ คงเคียงอยู่

คณาครู ล้วนเมตตา เปรมสุขี

ศิษย์คิดใคร่ ดั่งบุญคุณ อันมากมี

จักเป็นที่ หนุนให้ท่าน เกษมเทอญ”

 

🌟Cr. นายสุรจิต อิ่มบุญสุ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ผู้กล่าวบทกลอน

✨นายวรากร สังข์ทอง ผู้ประพันธ์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมใจไหว้ครู สาขาเทคนิคการแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2556 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรทวิภาษา ณ อาคารวิชาการ 7 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล เปรมจิตต์ เป็นวิทยากร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ การสืบค้นหาข้อมูล การเขียนงานเชิงวิชาการและการติดต่อสื่อสารในระดับนานาชาติได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นสากลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งยังสามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ Exit/Exam ด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมการฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดทั้ง 3 วัน มุ่งเน้นให้ 1.นักศึกษาได้เรียนรู้โครงสร้างของข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ 2.แนวทางการเรียนรู้คำศัพท์ด้วยตนเองสำหรับการไปสอบ TOEIC 3.หัวข้อหลักภาษาที่จำเป็นสำหรับการทำโจทย์ข้อสอบ TOEIC

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 15

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 15
          เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 15 (รหัส 62) ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการสอบใบประกอบวิชาชีพจากรุ่นพี่ PTWU14” โดยพี่ฮาริส สะออง จากบริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์ รีสอร์ท จำกัด พี่ซาบีลา หลีปุ่ม จากโรงเรียนนาทวีวิทยาคม พี่ณัฐพิสุทธิ์ จิรจำรัสกุล จากฟิสซิโอฟิท คลินิกกายภาพบำบัด พี่กษมา กะหรีม จากโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน (บ้านตลาดพฤหัส) “การแนะแนวทางการเปิดคลินิกจากรุ่นพี่ PTWU 6” กภ.อารีฟ แปเฮาอีเล จากโรงพยาบาลแม่ลาน “แนวทางและมุมมองจากผู้ประกอบการ” โดยคุณเฉลิมวุฒิ ศรีอ่อนหล้า ประธานชมรมผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด รวมทั้ง “กิจกรรมจากรุ่นน้องกายภาพบำบัด รุ่น 16 และ 17 สู่รุ่นพี่ รุ่น 15” และ “กิจกรรมจากใจคณาจารย์กายภาพบำบัดสู่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 15”

 

 

          สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาสามารถจบออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีความกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอก มีความพร้อมทั้งทางร่างกายจิตใจ และสติปัญญา ในการออกไปประกอบวิชาชีพรับใช้สังคมต่อไป

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 15 Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดค่ายเปิดบ้านกายภาพบำบัด ปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดค่ายเปิดบ้านกายภาพบำบัด ปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดค่ายเปิดบ้านกายภาพบำบัด ปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่น้อง ๆ นักเรียน จำนวน 33 คน ในพื้นที่ภาคใต้

 

          สำหรับการจัดค่ายเปิดบ้านกายภาพบำบัด ปี 2566 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรกายภาพบำบัดให้แก่นักเรียนผู้ที่มีความสนใจในการเลือกสมัครและยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีการศึกษาถัดไป สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กิจกรรม ละลายพฤติกรรม การเยี่ยมชมแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การเยี่ยมชมคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การทดลองการฝึกปฏิบัติการที่ห้องอาคารกายวิภาคศาสตร์ และห้องปฏิบัติกายภาพบำบัด กิจกรรมกินลมชมบรรยากาศที่สวนวลัยลักษณ์และเขาวงกต กิจกรรมชมวิว 360 องศาที่ Bota Sky Tower กิจกรรมยามเช้า ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ Campus tours และการเตรียมตัวสมัครเข้าเรียนหลักสูตรกายภาพบำบัด (การแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่/อาจารย์)

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดค่ายเปิดบ้านกายภาพบำบัด ปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

นางสาวณิชาภัทร พันธ์โภชน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เข้ารับเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

🎉🎉     สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชาภัทร พันธ์โภชน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคล และองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 54 ประจำปี พ.ศ. 2564 / 2565 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📍📍 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่1 เป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับนิสิต/นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงวิชาของทุกมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2) และในระดับชั้นปีที่ 1ของผู้สมัคร มีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) อย่างน้อย 3 ใน 4 วิชา คิดเป็นอย่างน้อย 12 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุดของคณะหรือสำนักวิชาที่สังกัด และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

#เมดเทควลัยลักษณ์ 🔬🔬

#MTWU 🔬🔬

#WUSAH

#CoReCo

นางสาวณิชาภัทร พันธ์โภชน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เข้ารับเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ Read More »

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณบดี รองคณบดีและคณาจารย์จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผู้ปกครอง และนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธี

สำหรับการจัดพิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเสื้อวิชาชีพ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นวิชาชีพ และเข็มกลัด I-SAH ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์นานาชาติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนใจในการเป็นนักศึกษาคุณธรรม นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ มีความมุ่งมั่น ความเพียรพยายามต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบำบัด มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพรวมถึงเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม และมีระเบียบวินัย เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565 Read More »