ข่าวนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการถักทอสายใย รวมใจสหเวชฯ

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการถักทอสายใย รวมใจสหเวชฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และพื้นที่บริเวนณโดยรอบอาคารไทยบุรี

          สำหรับโครงการถักทอสายใย รวมใจสหเวชฯ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ภายในชั้นปีและระหว่างชั้นปี โดยประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขาเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ชั้นปี 1,2,3 และ 4 ทั้งหมด 1,067 คน ร่วมกับคณาจารย์ เพื่อค้นหาบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณลักษณะของบัณฑิตคุณธรรมตามหลักโครงการ I-SAH โดยเบื้องต้นมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมนันทนาการ ละลายพฤติกรรม กิจกรรมนันทนาการ เกมขีดสานฝัน Line of your dream กิจกรรม WaIk Rally กิจกรรมการแสดงละครที่สื่อถึงความเป็นสหเวชศาสตร์ และบัณฑิตคุณธรรมตามหลักโครงการ I-SAH กิจกรรมการเฉลยสายเทคสำนักฯ กิจกรรมสันทนาการ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ประมวลภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/WUSAHSAMO 

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายไซฟุดดีน อาบู นายอับดุลเลาะ เจ๊ะโซะ และ นายอัลอามีนต์ ละแซ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ โดยมีชื่องานวิจัยคือ The impact of PM2.5 on primary human monocytes immune response. ซึ่งเป็นงานงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลต่อการตอบสนองภูมิคุ้มกันของโมโนไซต์ในระดับปฐมภูมิ ภายใต้การดูแลโดย อาจารย์ ดร.นวลพรรณ แสงเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44 ภายใต้คอนเซ็ป “MT Gearing Up for Megatrends” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2564

                 เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2564 เวลา 18.00 – 21.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในการจัดกิจกรรมไหว้ครูของสำนักวิชาฯ โดยมีคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ในสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาทั้งหลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 800 คน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของอาจารย์ และมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความนอบน้อมต่ออาจารย์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ คือการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงให้เด็กเป็นคนดีมีความสามารถ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา กายภาพบำบัดในเด็ก สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 หัวข้อปฏิบัติการ “การนวดสัมผัสเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทารก (Infant Massage)”

           บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา กายภาพบำบัดในเด็ก สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 หัวข้อปฏิบัติการ “การนวดสัมผัสเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทารก (Infant Massage)” รายวิชานี้ ทางหลักสูตรฯ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดส่งตุ๊กตาจำลองเพื่อใช้ในการเรียนการสอนถึงนักศึกษาทุกคนที่เรียนออนไลน์จากบ้าน โดยในชั่วโมงปฏิบัติการดังกล่าว นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประโยชน์ การเตรียมตัวก่อนการนวด ข้อควรระวัง และเทคนิควิธีการการนวดสัมผัสทารก ถึงแม้จะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ แต่นักศึกษาได้ทำการฝึกซ้อมทุกขั้นตอนเสมือนในห้องเรียนจริง โดยอาจารย์จะให้ Feedback ผ่านการจัดวางมุมกล้องที่เห็นการปฏิบัติของนักศึกษาทุกคน และจัดแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อให้อาจารย์ให้ดูแลอย่างทั่วถึง

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  ภาพและข่าวโดย : ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ #กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ #กายภาพบำบัด #PTWU #WalailakUniversity #WUSAH

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Bed bug & Maggot therapy” การควบคุมและจัดการเรือด และการรักษาบาดแผลผู้ป่วยโดยใช้หนอนแมลงวัน

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Bed bug & Maggot therapy" การควบคุมและจัดการเรือด และการรักษาบาดแผลผู้ป่วยโดยใช้หนอนแมลงวัน ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-10.00 น. โดยวิทยากร อาจารย์ Stephen L. Doggett ผุ้เชี่ยวชาญระดับโลก จาก Department of Medical Entomology, Westmead Hospital, Sydney, Australia ผ่านเครือข่ายระบบ Online ด้วย Zoom application

Meeting ID: 954 7342 3252

Passcode: 682466

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ “ทีม CG Growing” ของ ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ และนักศึกษา กับรางวัล “ชนะเลิศ” Startup Thailand League 2021 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ "ทีม CG Growing" ของ ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ และนักศึกษา กับรางวัล "ชนะเลิศ" Startup Thailand League 2021 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ “ทีม Alarms” ของ อาจารย์ ดร.กุลวดี หนูหนอง และนักศึกษา กับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับสอง” Startup Thailand League 2021 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

   

             สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ "ทีม Alarms" ของ อาจารย์ ดร.กุลวดี หนูหนอง และนักศึกษา กับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับสอง" Startup Thailand League 2021 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป   

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ประกาศสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เรื่อง รับสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) (ทุนภายใต้ความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์จำกัด) ปีการศึกษา 2563

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่และบำเพ็ญประโยชน์ ณ หาดท่าสูงบน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่และบำเพ็ญประโยชน์เป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับรายวิชากายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 28 มี.ค. 64 เวลา 7.00-12.00 น. เพื่ออุทิศกุศลผลบุญทั้งหมดให้แก่อาจารย์ใหญ่ ครูผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา จัดขึ้นโดย ดร.ชฎายุ อุดม และคณาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด โดยมี ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 229 คน ประกอบด้วย นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรจำนวน 217 คน และอาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด จำนวน 12 ท่าน

โดยมีรายละเอียดกิจกรรมในโครงการ ดังนี้

เวลา 7.00-9.30 น. นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ทั้งหลักสูตรกายภาพบำบัด และเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้มีกิจกรรมสันทนาการและสานสัมพันธ์ ก่อนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณหาดท่าสูงบน ซึ่งเป็นชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิชากายภาพบำบัดชุมชน

เวลา 9.30-12.00 น. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

  • โดยนักศึกษามุสลิมได้เข้าร่วม ณ มัสยิดท่าสูงบน
  • ส่วนนักศึกษาพุทธ ได้เข้าร่วม ณ วัดเสนาราม

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ  "นางสาวเขมิกา เทพเจริญ" นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2563