หน้าหลัก

หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต และหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รับการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต และหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รับการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์
เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต และหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อทำการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยมีคณะกรรมการจากสภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาจันทรา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์
ในนามของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ให้เกียรติมาร่วมรับฟังข้อสรุปและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการของสภาเทคนิคการแพทย์ โดยทางหลักสูตรฯ จะดำเนินการเพื่อคุณภาพของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชสาสตร์ จัดโครงการ “24 hours to submit manuscript”

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชสาสตร์ จัดโครงการ “24 hours to submit manuscript”
เมื่อวันที่ 3 -4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ “24 hours to submit manuscript” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "ไขข้อสงสัยในการเตรียมต้นฉบับ การ Submit และการเลือก Journal" ณ ห้องประชุม TASALA Cabana จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ “24 hours to submit manuscript” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกวารสารในระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1-Q2 เพื่อการตึพิมพ์ได้เหมาะสม สามารถจัดเตรียมจดหมายถึงบรรณาธิการ การจัด Format บทความวิจัย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องเหมาะสมตามที่วารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1-Q2 กำหนด และสามารถ submit manuscript ได้ภายใน 24 ชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรม หรืออย่างช้าไม่เกิน 30 วันหลังเข้าร่วมกิจกรรม

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ”

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ"
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 67 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในหัวข้อ "กายภาพบำบัดผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นประธาน และอาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัดกล่าวรายงาน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ท่านชาคริต สังขนิตย์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าศาลา ในการกล่าวถึงนโยบายการดูแลกลุ่มผู้สูงวัยในชุมชนท่าศาลา และการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ นาวารัตน์ และมีฐานกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพทางกายภาพบำบัดต่าง ๆ โดยคณาจารย์ นักศึกษา คลินิกกายภาพบำบัด แผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์บริการวิชาการเป็นเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประเพณีทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประเพณีทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดประเพณีทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสืบสานประเพณีให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน และธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ได้ร่วมจัดซุ้มอาหาร ถวายทานไฟและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณร 29 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลและร่วมทำนุบำรุงศาสนา โดยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันทำบุญ ทำบุญเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และศาสนาณ ณ ซุ้มสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นเงิน 2,009 บาท

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 6 -7 มกราคม 2567 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และเทคนิคการแพทย์นานาชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีและความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของนิสิตนักศึกษาระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์-คณะสหเวชศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย จำนวน 14 สถาบัน
โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง และ E-sport ซึ่งนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลมาได้
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมชนสันทนาการและการแสดงศักยภาพในหัวข้อ Sustainable Development Goals (SDGs)

สำนักวิชาสหเวชศาตร์ได้ให้การต้อนรับผู้นำชุมชนในโครงการ 1 สำนักวิชา 1 อำเภอ (One School One District: OSOD) ครั้งที่ 1

สำนักวิชาสหเวชศาตร์ได้ให้การต้อนรับผู้นำชุมชนในโครงการ 1 สำนักวิชา 1 อำเภอ (One School One District: OSOD) ครั้งที่ 1
ในวันนี้ 30 พ.ย 2567 สำนักวิชาสหเวชศาตร์ได้ให้การต้อนรับผู้นำชุมชนในโครงการ 1 สำนักวิชา 1 อำเภอ (One School One District: OSOD) ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำทีมเข้าพบพูดคุยความต้องการในการพัฒนาพื้นที่อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตามนโยบายที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการเป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ คือ
– สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและสำนักวิชาฯ
– สร้างโครงการเสนอขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน
– พัฒนา แก้ไขปัญหา ของชุมชนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมและ
– สร้างโมเดลชุมชนสุขภาวะ
โดยมีผู้นำจาก อ.ท่าศาลา นำโดย ปลัดอำเภอท่าศาลา นางสาวเบญมาศ อู่ทองคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จาก 3 ตำบล ได้แก่ ต.ไทยบุรี ต.ท่าขึ้น และ ต.ท่าศาลา ร่วมวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน ทั้งนี้ประเด็นที่ได้รับจากผู้นำชุมชน จะดำเนินการนำเสนอต่อสำนักวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนต่อไป

พิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ 2566

พิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผู้ปกครอง และนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธี
สำหรับการจัดพิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเสื้อวิชาชีพ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นวิชาชีพ และเข็มกลัด I-SAH ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์นานาชาติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนใจในการเป็นนักศึกษาคุณธรรม นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ มีความมุ่งมั่น ความเพียรพยายามต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบำบัด มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพรวมถึงเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม และมีระเบียบวินัย เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ในการนี้ คณบดีได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา ประกอบด้วย 3 รู้ รู้วิชาการ รู้รับผิดชอบ และรู้จักตัวเอง เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้นักศึกษาทุกคนก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างเต็มตัว ให้สมกับอัตลักษณ์บัณฑิตสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ว่า เป็นเลิศทางวิชาการ เก่งด้านปฏิบัติการ ซื่อสัตย์มีวินัย ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กล่าวเปิดงานกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ณ สนามกีฬาตุมปัง โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ อาจารย์และนักศึกษาของทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ)
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและมี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าลงมือปฏิบัติ ได้ออกกำลังกาย มีความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนสนับสนุนทักษะนอกเหนือจากทางด้านวิชาการและนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพต่อไปในอนาคต
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย การเปิดตัวแม่สี 4 สี ได้แก่สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง และสีชมพู กิจกรรมเกมพื้นบ้าน เช่น เกมฮูลาฮูปลอดขา เกมวิ่งซุปเปอร์แมน เกมปิดตาตีปี๊บ และเกมแชร์บอล

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives โดยได้รับเกียรติจาก Yoshiko KUTO จาก Showa University ประเทศญี่ปุ่น และ Prof. Chia-Rui Shen จาก Chang Gung University จากประเทศไต้หวัน เป็น Keynote Speaker ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00-16:30 น.
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้
https://forms.gle/pqWKG9mAwAknVoG36
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อีเมลล์ voravuth.so@wu.ac.th
โทรศัพท์ +66 89 800 9939
เวปไซด์ https://sah.wu.ac.th/

พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ร่วมออกรายการวิทยุ “วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ” กับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2566

พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ร่วมออกรายการวิทยุ “วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ” กับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2566
พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ที่ร่วมออกรายการวิทยุ “วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ” กับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2566 ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัดและให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยออกอากาศเผยแพร่ทาง Website Youtube Walailak Chanel page facebook และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ระนอง ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี พัทลุง และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยผู้ที่มีความสนใจสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ลิงค์ ดังนี้
1.หัวข้อ : “เชื้อดื้อยา ภัยร้ายใกล้ตัว” บรรยายโดย ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ
  https://www.facebook.com/watch/?v=455682579865214&ref=sharing
 
2.หัวข้อ : “ภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี” บรรยายโดย ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล
  https://www.facebook.com/watch/?v=1189226805002417&ref=sharing
 
3.หัวข้อ : “กายภาพบำบัดกับอัมพฤกษ์อัมพาต” บรรยายโดย ผศ.ดร.จิรพัฒน์ นาวารัตน์
  https://www.facebook.com/watch/?v=1437591349983314
 
4.หัวข้อ : “โรคไข้กาฬหลังแอ่น” บรรยายโดย ผศ.อิศรา ประจงไสย
  https://www.facebook.com/watch/?v=1457487034654856
 
5.หัวข้อ : “กายภาพบำบัดกับพาร์กินสัน” บรรยายโดย ดร.จารุภา เลขทิพย์
  https://www.facebook.com/watch/?v=5965865326778189
 
6.หัวข้อ : “น้ำมันปาล์มแดง ประโยชน์ที่มากกว่าการปรุงอาหาร” บรรยายโดย รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
  https://www.facebook.com/watch/?v=3575432199368374&ref=sharing
 
7.หัวข้อ : “นักเทคนิคการแพทย์กับการตรวจปัสสาวะ” บรรยายโดย ผศ.ดร. ศรุดา คุระเอียด
  https://www.facebook.com/watch/?v=921516452184082&ref=sharing


8.หัวข้อ : “แมลงวันภัยร้ายหน้าร้อน” บรรยายโดย ผศ.ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว
  https://www.facebook.com/watch/?v=756174849190112&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “อันตรายที่มาจากยุง” บรรยายโดย ผศ.ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์
https://www.facebook.com/watch/?v=750537266586858&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต”  บรรยายโดย อ.ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์
https://www.facebook.com/watch/?v=166284816339532&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “โพรไบโอติก(PROBIOTICS)จุลินทรีย์มีประโยชน์” บรรยายโดย ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ผลาชุม
https://www.facebook.com/watch/?v=956217735725082&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “กายภาพบำบัดในผู้ป่วยกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง” บรรยายโดย อ.ประถมชัย รัตนวรรณ
https://www.facebook.com/watch/?v=1279926796237944
 
  1. หัวข้อ : “ภูมิคุมกันบำบัดรักษามะเร็ง” บรรยายโดย รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์
https://www.facebook.com/watch/?v=578166647631781&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “การตรวจคัดกรองและตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง” บรรยายโดย ผศ.อิศรา ประจงไสย
https://www.facebook.com/watch/?v=1691654721294403&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “โรคติดเชื้อกับการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน”  บรรยายโดย ผศ.ดร.ปัทมาภรณ์ ขวัญแก้ว
https://www.facebook.com/watch/?v=1591678001237695&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “มะเร็งรู้เร็วรักษาได้” บรรยายโดย อ.ดร.อามานร์ เทศอาเส็น
https://www.facebook.com/watch/?v=807036260985578&ref=sharing