ข่าวเด่น

โครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023)

โครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนของกลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ) พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยโชวะ (Showa University) ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนการเรียนวิชาชีพกายภาพบำบัด วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และวิชาชีพพยาบาลของแต่ละประเทศ ในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning, CBL) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนแนว active learning ที่ออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ครอบคลุมครบสองด้าน คือได้ทั้งด้านเนื้อหาวิชา และทักษะในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ✍️
ทั้งนี้ นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยโชวะ (Showa University) ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการกายภาพบำบัด ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ ห้องปฎิบัติการพยาบาล และห้องปฎิบัติการของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกด้วย
📌 กิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023). 🧡

Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between the Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, Walailak University (MT-SAH-WU) and the Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, College of Medicine, Chang Gung University (MBLS-CM-CGU)

Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between the Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, Walailak University (MT-SAH-WU) and the Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, College of Medicine, Chang Gung University (MBLS-CM-CGU)
Academic collaboration established between the Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, Walailak University (MT-SAH-WU) and the Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, College of Medicine, Chang Gung University (MBLS-CM-CGU). The Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between MT-SAH-WU and MBLS-CM-CGU was held on June 8, 2023 at Chang Gung University, Taoyuan city, Taiwan.
Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, Walailak University (MT-SAH-WU) led by Assoc.Prof.Dr. Jitbanjong Tangpong, Dean of School of Allied Health Sciences and the Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, College of Medicine, Chang Gung University (MBLS-CM-CGU) led by Prof. Dr. Chia-Rui Shen, Chair, Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, Chang Gung University, both universities agreed to have an academic collaboration which include staff and student mobility for research, professional training, teaching and learning purposes including attending the international conference, symposium, or seminar organized by WU or CGU.
Assoc.Prof. Dr. Jitbanjong Tangpong, Dean School of Allied Health Sciences, said, “One of the university’s commitments is to conduct studies and research in order to develop new knowledge that can be of benefit to national productivity and help enhancing international competitiveness of Thailand. Our school, the School of Allied Health Sciences, we try our best to respond to the university policy and missions by maintaining international collaboration as well as looking for a new international collaboration. CGU is one of the top private universities in Taoyuan city, Taiwan and in 2023, CGU is ranked #475 by the QS World Universities Rankings and is the top 5 university among the 151 universities in Taiwan.”
“We received a very warm welcome from CGU and everything was extremely well-organized during our study visit. The Memorandum of Understanding (MOU) between MT-SAH-WU and MBLS-CM-CGU was also signed. This was our great pleasure that Prof. Dr. Thomas KF Lei, Dean, Office of International Affairs, Prof. Dr. Chia-Rui Shen, Chair, Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, Prof. Dr. Ching-Ping Tseng, Chair of the Department’s International Affairs Committee, and member of the department i.e. Prof. Dr. Kowit-Yu Chong, Prof. Dr. Rei-Lin Kuo, Prof. Dr. Hsiu-Chuan Yen, Prof.Dr. Chih-Ching Wu, Assoc.Prof. Dr. Chia-Chen Chang and students joined this activity including the MOU signing ceremony, Laboratory and University tour. We greatly appreciate their time and effort”.
This study activity, led by Asst.Prof. Dr. Moragot Chatatikun, Head of this project, and the Asst. Dean for International Affairs, Asst. Prof. Dr. Rachasak Boonhok, Asst. Dean for International Affairs, Asst.Prof.Dr. Suriyan Sukati, Program Director of Medical Technology International program, Prof.Dr. Hideyuki Majima, Visiting Professor, Assoc.Prof.Dr. Manus Kotpui, Deputy Dean, Assoc.Prof.Dr. Wiyada Kuanhien Klangbud, Head of Medical Technology Clinic, Asst.Prof.Dr. Nichapa Jandee, Head of Research Unit, Ms Sudawan Wanbayor and Ms Maneerat Srisuksai, supporting admin team from School of Allied Health Sciences. We took all of the 2nd year students from Medical Technology International Program and selected 2 students from the Medical Technology Regular Program, 36 students in total to join the study visit at CGU and Chang Gung University Memorial Hospital (CGMH).
“I’m excited and pleased to visit CGU and CGMH. I am really impressed with their hospitality and kindness as well as their research work related to Health Sciences. To CGMH, this place is listed in the top 3 largest hospital in the world, their team work and dedication to take care patients are great in particular the laboratory works responsible by the Medical Technologist. We sincerely appreciate to Asst.Prof.Dr. Chia-Ni Lin, Assistant Professor level R & D Director, Asst.Prof. Huang, Chung-Guei, Chief Medical Technologist and the CGMH team” Yosita Leepromma, the 2nd year MT international program student said.
#Study visit and MOU with CGU #School of Allied Health Sciences #Walailak University #Medical Technology International Program #SAH International Affairs

Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between the School of Allied Health Sciences, Walailak University (SAH-WU) and the College of Biomedical Science and Engineering, National Yang Ming Chiao Tung University (CBMSE-NYCU)

Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between the School of Allied Health Sciences, Walailak University (SAH-WU) and the College of Biomedical Science and Engineering, National Yang Ming Chiao Tung University (CBMSE-NYCU)

Academic collaboration established between the School of Allied Health Sciences, Walailak University (SAH-WU) and the College of Biomedical Science and Engineering, National Yang Ming Chiao Tung University (CBMSE-NYCU). The Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between SAH-WU and CBMSE-NYCU was held on June 9, 2023 at National Yang Ming Chiao Tung University, Taipei city, Taiwan.

Assoc.Prof. Jitbanjong Tangpong, Dean School of Allied Health Sciences, said, “Our school, the School of Allied Health Sciences, we try our best to respond to the university policy and missions by maintaining international collaboration as well as looking for a new international collaboration. National Yang Ming Chiao Tung University is one of the top public universities in Hsinchu City, Taiwan and is ranked #202 by the QS World University Rankings in 2023. This was our great pleasure that NYCU accepted our study visit and agreed to have a MOU for academic cooperation in particular staff and student mobility for research and professional training”. Asst. Prof. Rachasak Boonhok, Asst. Dean for International Affairs, added “We received a very warm welcome from NYCU team led by Prof. Chun-Li Lin, Dean College of Biomedical Science and Engineering, Prof. Li-Wei Chou, Deputy Vice President for International Affairs, Prof. Jason C. Huang, Chair Department of Biotechnology and Laboratory Science in Medicine, Prof. Shr-Jeng Jim Leu, Department of Biotechnology and Laboratory Science in Medicine, who took us for NYCU Hospital tour, Prof. Yi-Fen Shih, Chair Department of Physical Therapy and Assistive Technology including all faculty and supporting staff.”
This study activity, led by Asst.Prof. Dr. Moragot Chatatikun, Head of this project, and the Asst. Dean for International Affairs, Asst. Prof. Dr. Rachasak Boonhok, Asst. Dean for International Affairs, Asst.Prof. Dr. Suriyan Sukati, Program Director of Medical Technology International program, Prof.Dr. Hideyuki Majima, Visiting Professor, Assoc.Prof.Dr. Manus Kotpui, Deputy Dean, Assoc.Prof.Dr. Wiyada Kuanhien Klangbud, Head of Medical Technology Clinic, Asst.Prof.Dr. Nichapa Jandee, Head of Research Unit, Ms Sudawan Wanbayor and Ms Maneerat Srisuksai, supporting admin team from School of Allied Health Sciences. We took all of the 2nd year students from Medical Technology International Program and selected 2 students from the Medical Technology Regular Program, 36 students in total to join the study visit at NYCU-Yang Ming campus and NYCU Hospital-Lanyang campus.
“The NYCU study visit provided us the excellent knowledge and ideas on the discovery of medical innovations, development of medical devices, laboratory management, and the roles of Taiwan medical Technologists. We learned and shared information regarding the Medical Technologist’s role in Thailand. We are grateful to the all professors, staff, and students at NYCU for sharing information and hospitality. We had a great time there and do hope to welcome NYCU team at Walailak University soon.” Nattawut Lapjaratsangrot, the 2nd year MT international program student said.
#Study visit and MOU with NYCU #School of Allied Health Sciences #Walailak University #Medical Technology International Program #SAH International Affairs

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 15

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 15
          เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 15 (รหัส 62) ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการสอบใบประกอบวิชาชีพจากรุ่นพี่ PTWU14” โดยพี่ฮาริส สะออง จากบริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์ รีสอร์ท จำกัด พี่ซาบีลา หลีปุ่ม จากโรงเรียนนาทวีวิทยาคม พี่ณัฐพิสุทธิ์ จิรจำรัสกุล จากฟิสซิโอฟิท คลินิกกายภาพบำบัด พี่กษมา กะหรีม จากโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน (บ้านตลาดพฤหัส) “การแนะแนวทางการเปิดคลินิกจากรุ่นพี่ PTWU 6” กภ.อารีฟ แปเฮาอีเล จากโรงพยาบาลแม่ลาน “แนวทางและมุมมองจากผู้ประกอบการ” โดยคุณเฉลิมวุฒิ ศรีอ่อนหล้า ประธานชมรมผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด รวมทั้ง “กิจกรรมจากรุ่นน้องกายภาพบำบัด รุ่น 16 และ 17 สู่รุ่นพี่ รุ่น 15” และ “กิจกรรมจากใจคณาจารย์กายภาพบำบัดสู่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 15”

 

 

          สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาสามารถจบออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีความกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอก มีความพร้อมทั้งทางร่างกายจิตใจ และสติปัญญา ในการออกไปประกอบวิชาชีพรับใช้สังคมต่อไป

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันศุกร์ที่  28 เมษายน 2666 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะผู้บริหารสำนักวิชาฯ ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการ งานวิจัย รวมถึงการพัฒนาบริการวิชาการ และการให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, คลินิกเทคนิคการแพทย์และคลินิกกายภาพบำบัด, อาคารวิชาการ, ศูนย์ความเป็นเลิศฯ (CREMs, RECIHP), Outlet Innovation อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด อาคารย์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bota Sky Tower โดมกระบองเพชร อุทยานพฤกษศาสตร์ และเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดค่ายเปิดบ้านกายภาพบำบัด ปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดค่ายเปิดบ้านกายภาพบำบัด ปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดค่ายเปิดบ้านกายภาพบำบัด ปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่น้อง ๆ นักเรียน จำนวน 33 คน ในพื้นที่ภาคใต้

 

          สำหรับการจัดค่ายเปิดบ้านกายภาพบำบัด ปี 2566 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรกายภาพบำบัดให้แก่นักเรียนผู้ที่มีความสนใจในการเลือกสมัครและยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีการศึกษาถัดไป สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กิจกรรม ละลายพฤติกรรม การเยี่ยมชมแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การเยี่ยมชมคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การทดลองการฝึกปฏิบัติการที่ห้องอาคารกายวิภาคศาสตร์ และห้องปฏิบัติกายภาพบำบัด กิจกรรมกินลมชมบรรยากาศที่สวนวลัยลักษณ์และเขาวงกต กิจกรรมชมวิว 360 องศาที่ Bota Sky Tower กิจกรรมยามเช้า ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ Campus tours และการเตรียมตัวสมัครเข้าเรียนหลักสูตรกายภาพบำบัด (การแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่/อาจารย์)

ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕

ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕

 
🎉🎉  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดี กับผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม 

นางสาวณิชาภัทร พันธ์โภชน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เข้ารับเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

🎉🎉     สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชาภัทร พันธ์โภชน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคล และองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 54 ประจำปี พ.ศ. 2564 / 2565 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📍📍 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่1 เป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับนิสิต/นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงวิชาของทุกมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2) และในระดับชั้นปีที่ 1ของผู้สมัคร มีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) อย่างน้อย 3 ใน 4 วิชา คิดเป็นอย่างน้อย 12 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุดของคณะหรือสำนักวิชาที่สังกัด และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

#เมดเทควลัยลักษณ์ 🔬🔬

#MTWU 🔬🔬

#WUSAH

#CoReCo

อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมทำหน้าที่นักกายภาพบำบัด ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ไชยบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” Spirit Of The Games ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 โดยมีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 18 คน ประกอบด้วยบาสเกตบอล เทควันโด เปตองและยูยิสสู โดยทั้ง 2 ท่านทำหน้าที่เป็นนักกายภาพบำบัดให้การรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างและหลังการแข่งขัน โดยเฉพาะกีฬาที่ต้องทำการแข่งขันจำนวนหลายรอบในแต่ละวัน ซึ่งการให้การรักษาด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัดได้แก่ การใช้คลื่นเหนือเสียง การใช้ไฟฟ้าเพื่อการลดปวด การติดเทปเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวหรือพยุงกล้ามเนื้อ จะสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาให้พร้อมสำหรับการแข่งขันได้เป็นอย่างมาก ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันยูยิสสูประเภททาชิ และมีหนึ่งข้อความประทับใจจากนักกีฬา “หากไม่มีนักกายภาพบำบัดมาให้การรักษาและติดเทปให้ หนูคงไม่ได้รับเหรียญในวันนี้”

กิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันนี้ (18 มกราคม 2566) สาขาวิชากายภาพบำบัด ร่วมกับคลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โถงอาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีและผู้อำนวยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ และอาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล หัวหน้าหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

ทั้งนี้ สภากายภาพบำบัดได้กำหนดให้วันที่ 20 มกราคมของทุกปี เป็น “วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ” โดยปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมในธีม “สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาบนเวที การแสดงการออกกำลังกาย การตรวจคัดกรองทางกายภาพบำบัด การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยนวัตกรรมเครื่องมือที่ทันสมัย รวมไปถึงการประเมินสมรรถภาพร่างกายอีกด้วย