ข่าวเด่น

  • "ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ได้มีเพียงแค่ในห้องเรียน" หลักสูตรกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "เรา...ให้อะไรมากกว่าที่คิด เรา...ไม่ได้มีเพียงแค่ใบปริญญา" มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา มาเป็นครอบครัวกายภาพบำบัดกับเรา

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร (Guest speaker) ในงานประชุมวิชาการด้านปรสิตวิทยา The 15th International Congress on Parasitology – ICOPA 2022 ที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

          รองศาสตราจารย์ …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาที่จะเปิดดำเนินการสอนใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ) สำหรับปีที่ 2

              & …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในโครงการ INGENIOUS ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (IRD) และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สถาบัน Institiut de Re …

Read More »

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “แรกพบ MTWU25”

          เมื่อวันที่ 8 ม …

Read More »

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด และการมอบรางวัลอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563-2564

              & …

Read More »

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงค …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้นในชื่อ SAH International Conference 2022 “Allied Health Sciences for Health and Well-Being in the Post COVID Pandemic” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Virtual conference

         สำนักวิชาสหเวชศา …

Read More »

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักวิชาสหเวชศาส …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วนิดา มาลา อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ International Journal of Environmental Research and Public Health  Scopus Q2  

  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ PeerJ Open Access Scopus Q1

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงค …

Read More »