โครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนของกลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ) พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยโชวะ (Showa University) ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนการเรียนวิชาชีพกายภาพบำบัด วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และวิชาชีพพยาบาลของแต่ละประเทศ ในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning, CBL) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนแนว active learning ที่ออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ครอบคลุมครบสองด้าน คือได้ทั้งด้านเนื้อหาวิชา และทักษะในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ✍️
ทั้งนี้ นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยโชวะ (Showa University) ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการกายภาพบำบัด ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ ห้องปฎิบัติการพยาบาล และห้องปฎิบัติการของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกด้วย
📌 กิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023). 🧡