หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต และหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รับการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์
เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต และหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อทำการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยมีคณะกรรมการจากสภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาจันทรา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์
ในนามของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ให้เกียรติมาร่วมรับฟังข้อสรุปและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการของสภาเทคนิคการแพทย์ โดยทางหลักสูตรฯ จะดำเนินการเพื่อคุณภาพของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์