ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมงานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์”

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมงานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์”
          สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมงานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์” ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารวิชาการ 7 โดยมีคุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และคณะเจ้าหน้าที่ จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
          สำหรับวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สามารถสืบค้นความซ้ำซ้อนด้านสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้องและเป็นการเสริมทักษะความชำนาญแก่นักวิจัยในการจัดเตรียมการจดเพื่อขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้องและรวดเร็ว สอดคล้องตามภาระงานและนโยบายของมหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันศุกร์ที่  28 เมษายน 2666 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะผู้บริหารสำนักวิชาฯ ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการ งานวิจัย รวมถึงการพัฒนาบริการวิชาการ และการให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, คลินิกเทคนิคการแพทย์และคลินิกกายภาพบำบัด, อาคารวิชาการ, ศูนย์ความเป็นเลิศฯ (CREMs, RECIHP), Outlet Innovation อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด อาคารย์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bota Sky Tower โดมกระบองเพชร อุทยานพฤกษศาสตร์ และเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยพันธกิจสื่อสารองค์กรและสานสัมพันธ์องค์กร ได้จัดกิจกรรม SAH สุขใจ ปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยพันธกิจสื่อสารองค์กรและสานสัมพันธ์องค์กร ได้จัดกิจกรรม SAH สุขใจ ปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

      เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยพันธกิจสื่อสารองค์กรและสานสัมพันธ์องค์กร ได้จัดกิจกรรม SAH สุขใจ ปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ โถงกลางหน้าห้องประชุม ราชาวดี โดยจัดให้มีกิจกรรมรดน้ำดําหัวผู้ใหญ่ และการสรงน้ำพระพุทธรูป

 

 

      วันสงกรานต์ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความเชื่อแต่เดิมเรื่องการเคลื่อนย้ายการประทับในจักรราศี หรือการเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความเชื่อของไทย ประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิม จะมีพิธีสงกรานต์ที่ปฏิบัติกันในครอบครัว ซึ่งสํานักวิชาเปรียบเสมือนครอบครัวที่เป็นบ้านหลังที่สองของอาจารย์ในสํานักวิชา โดยจะมีการใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักในพิธี เนื่องจาก การคํานวณทางดาราศาสตร์ที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน จึงใช้น้ำมารดหัวเพื่อขอพรผู้หลักผู้ใหญ่และรดน้ำให้แก่กันเพื่อความสดชื่นในหน้าร้อนนั่นเอง

 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา MTH60-439 และ MTH60-439E ปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ในชื่อโครงการบริการวิชาการตรวจคัดกรองโรคทางระบบปัสสาวะและภาวะซีด

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา MTH60-439 และ MTH60-439E ปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ในชื่อโครงการบริการวิชาการตรวจคัดกรองโรคทางระบบปัสสาวะและภาวะซีด

เมื่อวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา คุระเอียด รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม และ อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์ ร่วมกับคณาจารย์แขนงจุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลินิก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงพื้นที่ใน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านท่าสูงบน ชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา ชุมชนหัวตะพาน และชุมชนบ้านนากุน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา MTH60-439 และ MTH60-439E  ปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ในชื่อโครงการบริการวิชาการตรวจคัดกรองโรคทางระบบปัสสาวะและภาวะซีด เพื่อเสริมทักษะปฏิบัติด้านวิชาชีพและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้แก่นักศึกษา และมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับคนในชุมชน โดยมีการตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองโรคทางระบบทางเดินปัสสาวะ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจค่าความเข้มข้นเลือดเพื่อคัดกรองภาวะซีด และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลไตและห่างไกลภาวะซีดผ่านสื่อแผ่นพับ  มีนักศึกษาและคนในชุมชนเข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน และผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้สาขาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอขอบคุณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง

กิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันนี้ (18 มกราคม 2566) สาขาวิชากายภาพบำบัด ร่วมกับคลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โถงอาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีและผู้อำนวยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ และอาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล หัวหน้าหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

ทั้งนี้ สภากายภาพบำบัดได้กำหนดให้วันที่ 20 มกราคมของทุกปี เป็น “วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ” โดยปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมในธีม “สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาบนเวที การแสดงการออกกำลังกาย การตรวจคัดกรองทางกายภาพบำบัด การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยนวัตกรรมเครื่องมือที่ทันสมัย รวมไปถึงการประเมินสมรรถภาพร่างกายอีกด้วย

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการวิชาการ มิติด้านสุขภาพ ในโครงการ “บริการวิชาการตรวจโรคพยาธิเข็มหมุด”

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการวิชาการ มิติด้านสุขภาพ ในโครงการ “บริการวิชาการตรวจโรคพยาธิเข็มหมุด”

            เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน และ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณาจารย์แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยาคลินิก หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา คุระเอียด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการวิชาการ มิติด้านสุขภาพ ในโครงการ “บริการวิชาการตรวจโรคพยาธิเข็มหมุด” ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระบัว และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดท่าสูงบน โดยมีนักเรียนอายุระหว่าง 2 ขวบ ถึง 6 ขวบ เข้าร่วมโครงการจำนวน 429 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการปรสิตวิทยา (MTH60-232E) เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของวิชาชีพต่อสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยที่ดีในเด็กเล็ก ด้วยการตรวจหาโรคพยาธิเข็มหมุดให้แก่เด็กนักเรียน และมอบสื่อแผ่นพับความรู้เรื่องโรคพยาธิเข็มหมุดแก่ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ฯ เพื่อให้คุณครู ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาและเกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ อีกทั้งได้เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนภายนอก 

ทั้งนี้ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้วางเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการยุติการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อปรสิตในเด็กเล็ก โดยมุ่งเป้าที่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิเข็มหมุด และได้รับความรู้ในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคพยาธิเข็มหมุดต่อไป

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Research Group of Postharvest Technology) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Research Group of Postharvest Technology) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมทีมคณาจารย์จากกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Research Group of Postharvest Technology) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส และทีมคณาจารย์ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยและความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน และได้มีการหารือ วางแผนเพื่อการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันในอนาคตต่อไป

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการสัมมนาสาขากายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการสัมมนาสาขากายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ประสานสุขวิลล่า บีช รีสอร์ท หาดหินงาม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล จันทรวิโรจน์ อุปนายกจากสภากายภาพบำบัด เป็นวิทยากร

 

          สำหรับการจัดโครงการสัมมนาสาขากายภาพบำบัด เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดําเนินงานของสาขาวิชาเป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางการดําเนินงานของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเปนไปตามแนวทางของสภาวิชาชีพกายภาพบำบัด ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเปิดใจ-ละลายพฤติกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล และอาจารย ดร.สลิลา เศรษฐไกรกุล กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานของสาขาในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยอาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล หัวหน้าสาขา กิจกรรมแนวทางการพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100% ตั้งแต่รอบแรก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล จันทรวิโรจน์ กิจกรรมการชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบัน และรับรองปริญญา 2565 และการเตรียมการรับรองสถาบันกายภาพบำบัด 

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม KM ให้แก่อาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด ในหัวข้อ การจัดทำรายวิชา Clinical Decision Making and Evidence Based Practice for Physical Therapy

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม KM ให้แก่อาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด ในหัวข้อ การจัดทำรายวิชา Clinical Decision Making and Evidence Based Practice for Physical Therapy ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารวิชาการ 7 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ อาจารย์ประจำจากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตรกายภาพบำบัดด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและรูปแบบการเรียนการสอนในวิชา Clinical Decision Making and Evidence Based Practice for Physical Therapy ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ที่ถูกบรรจุอยู่ในเล่มหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ที่จะนำแนวคิดและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนต่อไป

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมออกให้บริการตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมออกให้บริการตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย โดยนักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ณ สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการทางกายภาพบำบัด ในรายวิชา PTP-310 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพ และโปรแกรมการออกกำลังกาย

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วยการทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกาย (Flexibility) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle strength) ความทนทานของระบบหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต (Cardiorespiratory Endurance) และการประเมินสัดส่วนร่างกายและองค์ประกอบของร่างกาย (Body composition) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษากายภาพบำบัดสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการให้แนะนำการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายในบุคคลทั่วไปได้ ซึ่งมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจวัดสมรรถภาพทางกายเป็นจำนวนมาก