ข่าวประชาสัมพันธ์

  • "ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ได้มีเพียงแค่ในห้องเรียน" หลักสูตรกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "เรา...ให้อะไรมากกว่าที่คิด เรา...ไม่ได้มีเพียงแค่ใบปริญญา" มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา มาเป็นครอบครัวกายภาพบำบัดกับเรา

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Bed bug & Maggot therapy” การควบคุมและจัดการเรือด และการรักษาบาดแผลผู้ป่วยโดยใช้หนอนแมลงวัน

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญ …

Read More »

24 กันยายน “วันมหิดล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

วันที่ 24 กันยายน 2564 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิท …

Read More »

พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ชุมชนบ้านท่าสูงบน ในโครงการ “บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล.”

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดย รศ.ด …

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดประชุมวิชาการกายภาพบำบัด ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการกีฬาในรยางค์ล่าง (Sport Rehabilitation in lower extrimities)

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

          สาขาวิชากายภาพบ …

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกดีเด่น ประจำปี 2564

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

          สาขาวิชากายภาพบ …

Read More »

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียกสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS 2564 รอบที่ 2 โควตา (ครั้งที่ 2)

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล …

Read More »

ขอเรียนเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9 ภายใต้โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกีฬาในรยางค์ล่าง (Sport Rehabilitation in Lower Extremities)

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเรียนเช …

Read More »

ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ม.วลัยลักษณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกดีเด่นประจำปี 2564

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล …

Read More »