ข่าวประชาสัมพันธ์

  • "ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ได้มีเพียงแค่ในห้องเรียน" หลักสูตรกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "เรา...ให้อะไรมากกว่าที่คิด เรา...ไม่ได้มีเพียงแค่ใบปริญญา" มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา มาเป็นครอบครัวกายภาพบำบัดกับเรา

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียกสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS 2564 รอบที่ 2 โควตา (ครั้งที่ 2)

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล …

Read More »

ขอเรียนเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9 ภายใต้โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกีฬาในรยางค์ล่าง (Sport Rehabilitation in Lower Extremities)

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเรียนเช …

Read More »

ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ม.วลัยลักษณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกดีเด่นประจำปี 2564

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล …

Read More »

ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก CI มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรม โครงการ “การสอนข้างเตียงในสภาวะการระบาดของโควิด 19”

             ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก CI มหาวิท …

Read More »

ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักกายภาพบำบัดทั่วไป เข้าร่วมอบรม โครงการ “การจัดการเรียนการสอนข้างเตียงสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด”

           ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก CI มหาวิทยา …

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด TCAS 2564 รอบที่ 2 โควตา (รับจำนวน 60 คน)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี …

Read More »

ประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยท่า …

Read More »

กิจกรรม “ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ – สายใยรักบุคลากร”

              & …

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม SAH SEMINAR ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

          กิจกรรม SAH SEM …

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน  หมวด Basic Research Fund  (Blue Sky) 

            สถานวิจั …

Read More »