ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันนี้ (18 มกราคม 2566) สาขาวิชากายภาพบำบัด ร่วมกับคลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โถงอาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีและผู้อำนวยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ และอาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล หัวหน้าหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

ทั้งนี้ สภากายภาพบำบัดได้กำหนดให้วันที่ 20 มกราคมของทุกปี เป็น “วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ” โดยปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมในธีม “สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาบนเวที การแสดงการออกกำลังกาย การตรวจคัดกรองทางกายภาพบำบัด การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยนวัตกรรมเครื่องมือที่ทันสมัย รวมไปถึงการประเมินสมรรถภาพร่างกายอีกด้วย

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการวิชาการ มิติด้านสุขภาพ ในโครงการ “บริการวิชาการตรวจโรคพยาธิเข็มหมุด”

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการวิชาการ มิติด้านสุขภาพ ในโครงการ “บริการวิชาการตรวจโรคพยาธิเข็มหมุด”

            เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน และ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณาจารย์แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยาคลินิก หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา คุระเอียด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการวิชาการ มิติด้านสุขภาพ ในโครงการ “บริการวิชาการตรวจโรคพยาธิเข็มหมุด” ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระบัว และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดท่าสูงบน โดยมีนักเรียนอายุระหว่าง 2 ขวบ ถึง 6 ขวบ เข้าร่วมโครงการจำนวน 429 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการปรสิตวิทยา (MTH60-232E) เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของวิชาชีพต่อสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยที่ดีในเด็กเล็ก ด้วยการตรวจหาโรคพยาธิเข็มหมุดให้แก่เด็กนักเรียน และมอบสื่อแผ่นพับความรู้เรื่องโรคพยาธิเข็มหมุดแก่ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ฯ เพื่อให้คุณครู ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาและเกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ อีกทั้งได้เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนภายนอก 

ทั้งนี้ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้วางเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการยุติการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อปรสิตในเด็กเล็ก โดยมุ่งเป้าที่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิเข็มหมุด และได้รับความรู้ในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคพยาธิเข็มหมุดต่อไป

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Research Group of Postharvest Technology) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Research Group of Postharvest Technology) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมทีมคณาจารย์จากกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Research Group of Postharvest Technology) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส และทีมคณาจารย์ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยและความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน และได้มีการหารือ วางแผนเพื่อการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันในอนาคตต่อไป

 

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการสัมมนาสาขากายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการสัมมนาสาขากายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ประสานสุขวิลล่า บีช รีสอร์ท หาดหินงาม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล จันทรวิโรจน์ อุปนายกจากสภากายภาพบำบัด เป็นวิทยากร

 

          สำหรับการจัดโครงการสัมมนาสาขากายภาพบำบัด เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดําเนินงานของสาขาวิชาเป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางการดําเนินงานของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเปนไปตามแนวทางของสภาวิชาชีพกายภาพบำบัด ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเปิดใจ-ละลายพฤติกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล และอาจารย ดร.สลิลา เศรษฐไกรกุล กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานของสาขาในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยอาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล หัวหน้าสาขา กิจกรรมแนวทางการพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100% ตั้งแต่รอบแรก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล จันทรวิโรจน์ กิจกรรมการชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบัน และรับรองปริญญา 2565 และการเตรียมการรับรองสถาบันกายภาพบำบัด 

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม KM ให้แก่อาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด ในหัวข้อ การจัดทำรายวิชา Clinical Decision Making and Evidence Based Practice for Physical Therapy

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม KM ให้แก่อาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด ในหัวข้อ การจัดทำรายวิชา Clinical Decision Making and Evidence Based Practice for Physical Therapy ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารวิชาการ 7 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ อาจารย์ประจำจากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตรกายภาพบำบัดด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและรูปแบบการเรียนการสอนในวิชา Clinical Decision Making and Evidence Based Practice for Physical Therapy ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ที่ถูกบรรจุอยู่ในเล่มหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ที่จะนำแนวคิดและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนต่อไป

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมออกให้บริการตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมออกให้บริการตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย โดยนักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ณ สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการทางกายภาพบำบัด ในรายวิชา PTP-310 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพ และโปรแกรมการออกกำลังกาย

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วยการทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกาย (Flexibility) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle strength) ความทนทานของระบบหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต (Cardiorespiratory Endurance) และการประเมินสัดส่วนร่างกายและองค์ประกอบของร่างกาย (Body composition) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษากายภาพบำบัดสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการให้แนะนำการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายในบุคคลทั่วไปได้ ซึ่งมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจวัดสมรรถภาพทางกายเป็นจำนวนมาก

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ผูกศิษย์ น้อมใจ ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อเวลา 17.30-20.00  น. วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ผูกศิษย์ น้อมใจ ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์  รองคณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษากายภาพบำบัดทั้งสี่ชั้นปี  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีไหว้ครู พิธีรับเสื้อวิชาชีพ พิธีบายศรีและรับขวัญ และการมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษา ประกอบด้วยรางวัล ดังนี้

รางวัลเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

 1. ปี 1 นางสาวณัฎฐา เทอดเกียรติชาติ
 2. ปี 2 นายอัสรี เจ๊ะเด็ง
 3. ปี 3 นางสาวกิตติมา เจะตัม

ประธานชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564

 1. ปี 1 นายคีย์ธกาล สวัสดิภาพ
 2. ปี 2 นายอัสรี เจ๊ะเด็ง
 3. ปี 3 นางสาวนิรุสนีตา ละตะเย๊าะ

แกนนำติว วิชา anatomy ประจำภาคการศึกษา 3/2564

 1. นายวงศธร หนูคล้าย
 2. นางสาวณัฎฐา เทอดเกียรติชาติ
 3. นางสาวมารีน่า กอเส็ม
 4. นางสาวศศิวิมล พรหมมี
 5. นายโชคชัย มณีนิล
 6. นายอนันต์ยศ ย้อยนวล
 7. นายหฤษฏ์ เต๊ะหมาน
 8. นางสาวลัลนา บินสัน
 9. นายณภัทร ชลธาร

รางวัลคนดี มีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

 1. นางสาวกัญจน์รัตน์ เจริญสุข
 2. นายปริญญา คชินทรโรจน์
 3. นางสาวพิมพ์ผกา ขาวสุวรรณ

สำหรับกิจกรรม “ผูกศิษย์ น้อมใจ ไหว้ครู” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษากายภาพบำบัดทั้งสี่ชั้นปี ได้แสดงความเคารพ เทิดทูน และตระหนักถึงความสำคัญของครู อาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี เป็นประเพณีอันดีงาม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความนอบน้อม และการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์คือการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง เป็นคนดีมีความสามารถ

 

ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา “Molecular technique for virus identification in mosquito excreta”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา “Molecular technique for virus identification in mosquito excreta” ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี Dr.Rodolphe Hamel จาก The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) France เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางทฤษฎี และการลงมือปฏิบัติจริงทางห้องปฏิบัติการ และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักวิจัยและคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต่างชื่นชมการจัดการประชุมที่เป็นประโยชน์กับการนำไปใช้ในการวิจัยและการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 14 (รหัส 61)

                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 14 (รหัส 61) ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “โอกาส และหนทางแห่งความสำเร็จในการเป็นนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ โดยพี่คอมซี” กภ.ศราวุธ ปาติง นักกายภาพบำบัด แผนก Rehab โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต “เส้นทางสู่การเป็นนักกายภาพบำบัดในต่างประเทศ โดยพี่ลูกกอล์ฟ” กภ.ภานุพงศ์ ธรรมวัน นักกายภาพบำบัด สังกัด Zulal wellness resort และ “หลักการเขียน RESUME” โดย ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รวมทั้ง “กิจกรรมจากรุ่นน้องกายภาพบำบัด รุ่น 15 และ 16 สู่รุ่นพี่ รุ่น 14” และ “กิจกรรมจากใจคณาจารย์กายภาพบำบัดสู่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 14”

 

                     สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาสามารถจบออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีความกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอก มีความพร้อมทั้งทางร่างกายจิตใจ และสติปัญญา ในการออกไปประกอบวิชาชีพรับใช้สังคมต่อไป

 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางบุคลิกภาพและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

                 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางบุคลิกภาพและปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์รุ่นที่ 21 ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom, FB Live: Medtech Walailak โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บุคลิกภาพปัง…ดังได้ไกล” โดย รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ การเขียน CV และสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ปัง โดย คุณศุภวิทย์ ผุดอักษร Account Value Lead Roche diagnostics รวมทั้งพูดคุยสบาย ๆ กับการประกอบอาชีพหลังสำเร็จ การศึกษา โดยวิทยากร จากสายงานต่าง ๆ ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งได้มีการแนะนำหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจจะเรียนต่อใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงถึงมุติทาจิต แก่คณาจารย์ ก่อนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย การพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา