หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2556 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรทวิภาษา ณ อาคารวิชาการ 7 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล เปรมจิตต์ เป็นวิทยากร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ การสืบค้นหาข้อมูล การเขียนงานเชิงวิชาการและการติดต่อสื่อสารในระดับนานาชาติได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นสากลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งยังสามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ Exit/Exam ด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมการฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดทั้ง 3 วัน มุ่งเน้นให้ 1.นักศึกษาได้เรียนรู้โครงสร้างของข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ 2.แนวทางการเรียนรู้คำศัพท์ด้วยตนเองสำหรับการไปสอบ TOEIC 3.หัวข้อหลักภาษาที่จำเป็นสำหรับการทำโจทย์ข้อสอบ TOEIC