ข่าวเด่น

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วฤนดา พรหมโชติ (First Author) และ รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร  (Corresponding author) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Trends in Sciences Scopus Q3

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วฤนดา พรหมโชติ (First Author) และ รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร  (Corresponding author) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Trends in Sciences Scopus Q3

Article : Diversity of Colony Morphotypes, Biochemical Characteristics, and Drug Susceptibility Patterns of Burkholderia pseudomallei Isolated from Humans, Animals, and Environmental Sources in Thailand.

 

#WUSAH #MTWU #PTWU

#WalailakUniversity

#MedtechWalailak

#MedicalTechnologyInternational

#PhysicalTherapyWalailak

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ 🎉🎉🎉

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. เวชพิสิฐ จันทร์มล (First Author) อาจารย์ ดร. นุชพิชา อินต๊ะขัน (Corresponding author) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ PeerJ Scopus Q1

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. เวชพิสิฐ จันทร์มล (First Author) อาจารย์ ดร. นุชพิชา อินต๊ะขัน (Corresponding author) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ PeerJ Scopus Q1
Article : In vitro anti-Leishmania activity of 8-hydroxyquinoline and its synergistic effect with amphotericin B deoxycholate against Leishmania martiniquensis.
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบ virtual conference “SAH International Conference 2022 | Allied Health Sciences for Health and Wellbeing in The Post COVID Pandemic” ในวันที่ 28-29 มี.ค. 65

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย
– ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
– ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดสิสและเชื้อจุลชีพ
– ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
– ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย
ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบ virtual conference
“SAH International Conference 2022 | Allied Health Sciences for Health and Wellbeing in The Post COVID Pandemic”
ในวันที่ 28-29 มี.ค. 65
ในงานประกอบด้วย
– Special talk โดย Keynote Speakers และ Invited Speakers
– Oral presentation พร้อมรางวัล Oral Presentation Outstanding Award
– Special issue จากวารสารวิชาการ Trends in Sciences (Scopus Q3)
สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://sah.wu.ac.th
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประถมชัย รัตนวรรณ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra Q2

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประถมชัย รัตนวรรณ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra Q2

Article : Correlations between Hand Dexterity and Bimanual Coordination on Activities of Daily Living in Older Adults with Mild Cognitive Impairment.

#WUSAH #MTWU #PTWU

#WalailakUniversity

#Medtech Walailak

#MedicalTechnologyInternational

#PhysicalTherapyWalailak

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล (First Author/Corresponding Author) และ  รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วย (Co Author)  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  Journal of Pharmacy and Pharmacology Scopus Q2 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล (First Author/Corresponding Author) และ  รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง (Co Author)  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  Journal of Pharmacy and Pharmacology Scopus Q2 

Article : In-vitro Anti-food Poisoning Bacteria and Cytotoxic Activities of Bioactive Compounds Produced by Streptomyces sp. A10 Isolated from Fermented Food.

#WUSAH #MTWU #PTWU

#WalailakUniversity

#MedtechWalailak

#MedicalTechnologyInternatio

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นทีลักษณ์ กุลเทศ (First Author) และ ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ (Corresponding Author) อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  Journal of Evidence-Based Integrative Medicine Scopus Q1 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นทีลักษณ์ กุลเทศ (First Author) และ ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ (Corresponding Author)
อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Journal of Evidence-Based Integrative Medicine Scopus Q1
Article : Artemisia lactiflora Extracts Prevent Inflammatory Responses of Human Macrophages Stimulated with Charcoal Pyrolysis Smoke.
🎉🎉🎉🎉🎉🎉
 
#WUSAH #MTWU #PTWU
#WalailakUniversity
#MedtechWalailak
#MedicalTechnologyInternational
#PhysicalTherapyWalailak

 

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 12/2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่อาจารย์และนักศึกษา ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทีม More Kit ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค (R2M9) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยผลงานวิจัยที่ใช้ในการประกวด ได้แก่ ชุดทดสอบตรวจหาเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ชนิดทริโคพัยตอน
  2. รองศาสตราจารย์ พญ.วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ติดอันดับ “ WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS” by Stanford University 2021 Elsevier, SciTech Strategies, Inc. และ Stanford University ในสาขา Tropical Medicine

ข่าวและภาพโดย : ชลธิชา ลิมปิติ ส่วนสื่อสารองค์กร

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Scientific Reports Scopus Q1

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Scientific Reports Scopus Q1
Article : Prevalence, probability, and outcomes of typhoidal/non-typhoidal Salmonella and malaria co-infection among febrile patients: a systematic review and meta-analysis.
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รุจิกรณ์ รัตนธรรม (First Author)และ รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ (Corresponding Author) อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Sains Malaysiana Scopus Q2

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รุจิกรณ์ รัตนธรรม (First Author)และ รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ (Corresponding Author) อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Sains Malaysiana Scopus Q2 🎉🎉🎉🎉
Article : Interleukin-1β and interferon-γ are associated with malaria-induced hypoinsulinemic hypoglycemia in Plasmodium berghei ANKA-infected mice.