ข่าวเด่น

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในโครงการ INGENIOUS ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (IRD) และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในโครงการ INGENIOUS ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (IRD) และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สถาบัน Institiut de Recherch pourle Développment (IRD) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม International Symposium on One Health Methods and Scientific Projects in Thailand and Southeast Asia ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากสถาบันต่าง ๆ ที่มี Collaboration กับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (IRD) เข้าร่วม อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล CIRAD, FAO, WHO และ CDC ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล ตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในโครงการ INGENIOUS ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (IRD) และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งได้ต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัย Student/staff mobility, และ Visiting professor ที่จะมีขึ้นต่อไป

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “แรกพบ MTWU25”

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “แรกพบ MTWU25” ณ ห้อง 3301 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชสาสตร์ กล่าวเปิดงาน กิจกรรมการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่เข้าใจในเรื่องระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ แนะนำแผนการเรียนและแนวทางการเรียนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาชีพ สามารถวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์การเรียนตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและการจัดกิจกรรมของหลักสูตรฯ และเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 1บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง เพราะเราคือครอบครัว medtech walailak หวังว่าน้อง ๆ นักศึกษาจะได้รับแรงบันดาล ได้รับพลังบวก++ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วแสดม่วงนะคะ

 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด และการมอบรางวัลอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563-2564

                  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด และการมอบรางวัลอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563-2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง กล่าวเปิดงานและกล่าวตอนรับวิทยากร มีการบรรยายและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จิตวิทยาในการดูแลผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด และการสอนนักศึกษาข้างเตียง โดยวิทยากร รศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และมอบโล่ห์รางวัลให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563-2564 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1 . โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ ร.ต.ท.หญิง กภ. วารีรัตน์ ชุ่มอภัย โรงพยาบาลตำรวจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ 2. ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง/ขนาดเล็ก ได้แก่ กภ. พรชุลี จันทร์แก้ว โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล

          สำหรับโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เป็นโครงการเพื่อให้อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลนักศึกษากายภาพบำบัด รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด และเพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัดดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายไซฟุดดีน อาบู นายอับดุลเลาะ เจ๊ะโซะ และ นายอัลอามีนต์ ละแซ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ โดยมีชื่องานวิจัยคือ The impact of PM2.5 on primary human monocytes immune response. ซึ่งเป็นงานงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลต่อการตอบสนองภูมิคุ้มกันของโมโนไซต์ในระดับปฐมภูมิ ภายใต้การดูแลโดย อาจารย์ ดร.นวลพรรณ แสงเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44 ภายใต้คอนเซ็ป “MT Gearing Up for Megatrends” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้นในชื่อ SAH International Conference 2022 “Allied Health Sciences for Health and Well-Being in the Post COVID Pandemic” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Virtual conference

         สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้นในชื่อ SAH International Conference 2022 "Allied Health Sciences for Health and Well-Being in the Post COVID Pandemic" ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Virtual conference

ภายในงานประกอบไปด้วย Special sessions ได้แก่

– Natural Products for Health: Innovation and Medical Technology โดยศูนย์ความเป็นเลิศ RECIHP

– Research Paradigms for Infectious Diseases after COVID-19 Pandemic โดยศูนย์ความเป็นเลิศ CERMM

– Hematology and Transfusion Science: Innovation and Future Trends โดยศูนย์วิจัย HTSRC

– Updated and Clinical Experience in Physical Therapy Management of COVID-19 Patients โดยศูนย์วิจัย MoveSE-WU

– การประชุมวิชาการประจำปีทางกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบ 30 ปี ซึ่งได้รับเกียรติจากคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานประชุมอย่างเป็นทางการ

โดยมี Keynote speakers, Invited speakers และ Oral presenters ที่มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพทางเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด โดยผู้เข้าร่วมงานประชุมจะได้รับประกาศนียบัตรและรับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

 

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จากสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน และร่วมเเเลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การผลิตผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ การบริการวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง นำโดย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุรดีนา จารง หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ
  • อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววนิชกุล หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
  • อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด

ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด ได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ คลินิกกายภาพบำบัด อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วนิดา มาลา อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ International Journal of Environmental Research and Public Health  Scopus Q2  

 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วนิดา มาลา อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ International Journal of Environmental Research and Public Health  Scopus Q2  🎉🎉

Article : Prevalence of Signs of Severity Identified in the Thai Population with Malaria: A Systematic Review and Meta-Analysis.

ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ PeerJ Open Access Scopus Q1

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ PeerJ Open Access Scopus Q1

Article : Antioxidant and anti-inflammatory activities of durian (Durio zibethinus Murr.) pulp, seed and peel flour.

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ดาวรุ่ง”

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ดาวรุ่ง”

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ชาตาธิคุณ (อาจารย์ดาวรุ่ง ประจำปี 2563)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว (อาจารย์ดาวรุ่ง ประจำปี 2564)
เนื่องในโอกาสเข้ารับมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565
คุณสมบัติอาจารย์ดาวรุ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1.เป็นตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
2.ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และ
3.ได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร (The United Kindom Professional Standards Framework, UKPSF) ตั้งแต่ระดับ Fellow ขึ้นไป 🎉🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Nanomaterials Open Access Scopus Q1 Article : Precision and Advanced Nano-Phytopharmaceuticals for Therapeutic Applications.

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Nanomaterials Open Access Scopus Q1

Article : Precision and Advanced Nano-Phytopharmaceuticals for Therapeutic Applications.

#WUSAH #MTWU #PTWU

#WalailakUniversity

#MedtechWalailak

#MedicalTechnologyInternational

#PhysicalTherapyWalailak