สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาที่จะเปิดดำเนินการสอนใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ) สำหรับปีที่ 2

                 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์  เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาที่จะเปิดดำเนินการสอนใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ) สำหรับปีที่ 2 ณ ห้องประชุมราชาวี อาคารวิชาการ 7 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเทคนิคการแพทย์  เป็นคณะทำงานในการตรวจประเมิน ประกอบด้วย

                   1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์                      ประธานผู้ตรวจประเมิน

                   2) ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ทนพ.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล  ผู้ตรวจประเมิน

                  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.เทวฤทธิ์ สะระชนะ                     ผู้ตรวจประเมิน

                การนี้ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมกับนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ตลอดปีการศึกษา 2564 จากการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเทคนิคการแพทย์  ได้ให้ความเห็นว่า การดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ บรรลุตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ทั้งด้านการบริหารองค์กร คุณภาพอาจารย์และบุคลากร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและทรัพยากรทางการศึกษา