สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในโครงการ INGENIOUS ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (IRD) และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สถาบัน Institiut de Recherch pourle Développment (IRD) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม International Symposium on One Health Methods and Scientific Projects in Thailand and Southeast Asia ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากสถาบันต่าง ๆ ที่มี Collaboration กับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (IRD) เข้าร่วม อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล CIRAD, FAO, WHO และ CDC ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล ตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในโครงการ INGENIOUS ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (IRD) และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งได้ต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัย Student/staff mobility, และ Visiting professor ที่จะมีขึ้นต่อไป