สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการถักทอสายใย รวมใจสหเวชฯ

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการถักทอสายใย รวมใจสหเวชฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และพื้นที่บริเวนณโดยรอบอาคารไทยบุรี

          สำหรับโครงการถักทอสายใย รวมใจสหเวชฯ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ภายในชั้นปีและระหว่างชั้นปี โดยประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขาเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ชั้นปี 1,2,3 และ 4 ทั้งหมด 1,067 คน ร่วมกับคณาจารย์ เพื่อค้นหาบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณลักษณะของบัณฑิตคุณธรรมตามหลักโครงการ I-SAH โดยเบื้องต้นมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมนันทนาการ ละลายพฤติกรรม กิจกรรมนันทนาการ เกมขีดสานฝัน Line of your dream กิจกรรม WaIk Rally กิจกรรมการแสดงละครที่สื่อถึงความเป็นสหเวชศาสตร์ และบัณฑิตคุณธรรมตามหลักโครงการ I-SAH กิจกรรมการเฉลยสายเทคสำนักฯ กิจกรรมสันทนาการ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ประมวลภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/WUSAHSAMO