รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร (Guest speaker) ในงานประชุมวิชาการด้านปรสิตวิทยา The 15th International Congress on Parasitology – ICOPA 2022 ที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

          รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็น Guest speaker ในงานประชุมวิชาการทางปรสิตวิทยา The 15th International Congress on Parasitology – ICOPA 2022 ที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ Coinfections in malaria

          ทั้งนี้ งาน  ICOPA 2022 เป็นงานประชุมวิชาการอย่างเป็นทางการของสมาคมนักปรสิตวิทยาโลก หรือ The World Federation of Parasitologists (WFP) ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี และเป็นงานประชุมวิชาการที่มีนักปรสิตวิทยาเข้าร่วมมากที่สุดในโลก โดยเปิดโอกาสให้นักปรสิตวิทยาจากทั่วโลกมานำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (oral presentation) แบบโปสเตอร์ (poster presentation) มีการบรรยายจาก Keynote speakers และ Guest speakers เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักปรสิตวิทยาได้สร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยอีกด้วย ซึ่งในปีนี้มีนักปรสิตวิทยาจากทั่วโลกเข้าร่วมงานมากกว่า 1500 คน จาก 95 ประเทศ