สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการสัมมนาสาขากายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการสัมมนาสาขากายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ประสานสุขวิลล่า บีช รีสอร์ท หาดหินงาม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล จันทรวิโรจน์ อุปนายกจากสภากายภาพบำบัด เป็นวิทยากร

 

          สำหรับการจัดโครงการสัมมนาสาขากายภาพบำบัด เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดําเนินงานของสาขาวิชาเป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางการดําเนินงานของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเปนไปตามแนวทางของสภาวิชาชีพกายภาพบำบัด ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเปิดใจ-ละลายพฤติกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล และอาจารย ดร.สลิลา เศรษฐไกรกุล กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานของสาขาในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยอาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล หัวหน้าสาขา กิจกรรมแนวทางการพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100% ตั้งแต่รอบแรก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล จันทรวิโรจน์ กิจกรรมการชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบัน และรับรองปริญญา 2565 และการเตรียมการรับรองสถาบันกายภาพบำบัด